Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис;
  • На вниманието на: Георги Георгиев, Прошко Прошков, Димитър Вучев, Зафир Зарков, Карлос Контрера, Радослав Влахов, Симеон Колев – общински съветници;
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА23-ВК66-5319/01.06.2023 г. за приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

По електронен път:

  • На вниманието на: Георги Божинов, ел. поща: georgi.bozhinov@sofia.bg
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА23-ВК66-5319/01.06.2023 г. за приемане на Проект на Наредба за организация на движението на територията на Столична община.

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) календарни дни – от 01.06.2023 г. до 03.07.2023 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Георги Божинов – старши юрисконсулт в направление „Финанси и здравеопазване“;
  • тел. за връзка 02/904 1465;
  • ел. поща: georgi.bozhinov@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ: