Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища. Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в деловодството на Столична община, ул. "Московска" № 33 или на следния e-mail адрес: m.trencheva@sofia.bg.

Доклад, проект за решение и мотиви