Инвестиционно предложение: „Добавяне на нови отпадъци и дейности по събиране, съхранение (R13) и третиране (сортиране, рязане, разглобяване, шредиране –R12) на отпадъци (ОЧЦМ), (ИУЕЕО), (ИУМПС) и (НУБА) в р-н "Сердика", ПИ с идентификатор 68134.505.2024 с възложител „ЕКО СТИЙЛ ТРЕЙД“ ЕООД

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

 

 

​​​На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Столична община съобщава за постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Добавяне на нови отпадъци и дейности по събиране, съхранение (R13) и третиране (сортиране, рязане, разглобяване, шредиране –R12)  на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), автомобилни катализатори, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) на обект с местонахождение гр. София, р-н "Сердика", ПИ с идентификатор 68134.505.2024 с възложител „ЕКО СТИЙЛ ТРЕЙД“ ЕООД.

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община, в раздел „Обявления и съобщения” (https://www.sofia.bg/messages), раздел „Околна среда“, подраздел „Съобщения“ (https://www.sofia.bg/green-sofia-messages) и раздел „Инвестиционни предложения“ (https://www.sofia.bg/en/investment-proposals )  за 14 дни от датата на обявяване.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. „Московска“ № 33, гр. София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Столична община, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

02.06.2023