Приемане на нов Устройствен правилник на Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ и отмяна на действащия Устройствен правилник, приет с Решение № 428 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г. на Столичния общински съвет

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото съобщение уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Обществена консултация относно приемане на нов Устройствен правилник на Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ и отмяна на действащия Устройствен правилник, приет с Решение № 428 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г. на Столичния общински съвет

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис;
  • На вниманието на: г-жа Малина Едрева – председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие;
  • Относно: Обществена консултация относно приемане на нов Устройствен правилник на Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ и отмяна на действащия Устройствен правилник, приет с Решение № 428 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г. на Столичния общински съвет;

По електронен път:

  • На електронна поща: doncho.hristev@sofia.bg
  • Относно: Обществена консултация относно приемане на нов Устройствен правилник на Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ и отмяна на действащия Устройствен правилник, приет с Решение № 428 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г. на Столичния общински съвет.

2. Форма на обществената консултация: 

  • Писмени консултации.

3. Период на обществената консултацията: 

  • 14 (четиринадесет) календарни дни – от 18.11.2022 г. до 01.12.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка

  • Дончо Христев – ст. експерт в дирекция „Секретариат на СОС“;
  • ел. поща: doncho.hristev@sofia.bg
  • телефон: 02/ 937 72 45.

6. Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.