Район „Искър“ обявява удължаване на срока за подаване на оферти за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, със специфично конкурсно условие – за фитнес зала

06.03.2023

Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ обособена част от самостоятелен обект с идентификатор 22472.7301.103.1.3, с конкурсно условие – за стоматологичен кабинет

01.03.2023

„Столичен автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на: „Площи с обща квадратура до 30 кв. м за поставяне на 9 бр. кафе автомати и 6 бр. вендинг машини в трите поделения на дружеството”, за срок от три години, за търговска дейност”

27.02.2023

Район „Връбница” обявява конкурс като изменя срока за закупуване и подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурса, обявен с обява от 20.01.2023 г. на район „Връбница“, за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ терен, находящ се в гр. София, ул. „Връх Манчо“

23.02.2023

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

23.02.2023

„ДКЦ XXIV – София” ЕООД обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот, частна общинска собственост, а именно: помещения в сградата на „ДКЦ XXIV – София” ЕООД, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен

22.02.2023

Столична община обявява публичен търг с явно наддаване № 2-СО-2023 за продажба на правото на собственост върху недвижим имот, частна общинска собственост, в гр. София, район „Надежда“

21.02.2023

"Метрополитен“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: „Обособено място от покрива на административна сграда на „Метрополитен” ЕАД на ул. „Княз Борис I” № 121 за поставяне на съоръжение с ажурна светеща реклама“

20.02.2023

"МЦ XXXI" ЕООД обявява търг за отдаване под наем на обекти в сградата на медицинския център

17.02.2023

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на офиси, помещения и павилиони

17.02.2023