„ДКЦ VIII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения в имот – частна общинска собственост

"ДКЦ VIII – София" ЕООД
1220 – София, ул. "Хр. Силянов" № 77, тел. 02/938-27-17

ОБЯВЛЕНИЕ
КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ


„ДКЦ VIII – София” ЕООД, ЕИК 000689481, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Надежда”, ул. „Христо Силянов” № 77, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост:
- 1 брой Гаражна клетка № 5 с площ 18 кв. м – минимална наемна цена 84,00 (осемдесет и четири) лева с ДДС;      
- 1 брой помещения в сутерен бл. П1, с обща площ 18,30 кв. м за склад, минимална наемна цена 96,00 (деветдесет и шест) лева с ДДС;
- 1 брой помещения в сутерен бл. П2, с обща площ 20,34 кв. мза склад, минимална наемна цена 96,00 (деветдесет и шест) лева с ДДС;
- 1 брой Лекарски кабинет № 107, етаж първи, бл. П2, с обща площ  18,86 кв. м за остеоденситометрии, минимална наемна цена 276,00 (двеста седемдесет и шест) лева с ДДС;
- 1 брой помещение – част от фоайе на етаж първи, с обща площ 30,00 кв. м за Аптека, минимална наемна цена 1800,00 (хиляда и осемстотин) лева с ДДС;
- 1 брой помещение – част от фоайе на етаж втори между колоните, с обща площ 13,05 кв. м за „Ортопедичен магазин и помощни средства”, минимална наемна цена 240,00 (двеста и четирдесет) лева с ДДС,
находящи се в град София, район „Надежда”, ул. „Христо Силянов” № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София” ЕООД.
​Срок за отдаване под наем – три години, считано от датата на подписване на договор за наем.
Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 26.03.2024 г. от 10:30 часа на следния адрес: град София – 1220, „Надежда”, ул. „Христо Силянов” № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София” ЕООД.  
Депозитите за участие в конкурса се внасят по банковата сметка на „Диагностично-консултативен център VIII – София” ЕООД, с адрес: град София, р-н „Надежда”, ул. „Христо Силянов” № 77, в срок до 15:00 часа до 20.03.2024 г.
Цена на конкурсната документация – 48 лева с ДДС, платими по банковата сметка на „ДКЦ VIII – София” ЕООД.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч.  в срок до 20.03.2024 г. след представяне на фактура за закупена документация за конкурса.
Краен срок за подаване на документи за участие – 15:00 часа на 22.03.2024 г.
За справки: /02/9382717.                                                                     


Управител на „ДКЦ VIII – София” ЕООД
                 /Д-р Сл. Славчев/

07.03.2024