„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на кабинети и помещения

09.02.2023

Столичната община открива публично оповестен конкурс № 3-СО-2023 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост

06.02.2023

Район "Триадица" обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в ж.к. „Стрелбище“, ул. „Костенски водопад“ № 25, представляващ едноетажна сграда, със специфично конкурсно предназначение: за художествена галерия

06.02.2023

Район "Надежда" открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлен имот (терен), публична общинска собственост, за разполагане на премествами обекти

01.02.2023

Район „Надежда” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на поземлен имот /терен/ - публична общинска собственост на територията на район „Надежда”

01.02.2023

Район „Лозенец“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Черни връх“ № 27, гр. София, с конкурсно условие: за ресторант с лятна градина

01.02.2023

„ДКЦ XXIV – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, представляващи еднопространствени помещения​​​​​​​ за книжарница, санитарен магазин и др.

01.02.2023

Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, с предназначение: за фризьорски салон, находящ се на територията на с. Подгумер, район „Нови Искър“

31.01.2023

„ДКЦ VIII – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на два кабинета, находящи се в гр. София, район „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София" ЕООД

30.01.2023

Район „Искър“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот, находящ се в сутерена на част от сграда с идентификатор 68134.1500.2361.4 на 4. ОУ„Проф. Джон Атанасов“, с адрес на имота: гр. София, район „Искър“, ж.к. „Дружба“ – I ч., ул. „Тирана“ № 12

30.01.2023