„Лозана” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

ОБЯВА

„ЛОЗАНА” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:


1. Помещение с площ от 19 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, кв. "Орион", ул. "3020" № 11;
Начална месечна наемна цена за обекта – 2,00 евро/кв. м, без ДДС.

2. Помещение с площ от 224 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, кв. "Орион", ул. "3020" № 11;
Начална месечна наемна цена за обекта – 2,20 евро/кв. м, без ДДС.

3. Помещение с площ от 600 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, кв. "Орион", ул. "3020" № 11;
Начална месечна наемна цена за обекта – 1,30 евро/кв. м, без ДДС.

4. Помещение с площ от 150 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, кв. "Орион", ул. "3020" № 11;
Начална месечна наемна цена за обекта – 1,20 евро/кв. м, без ДДС.

5.  Помещение с площ от 362 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, кв. "Орион", ул. "3020" № 11;
Начална месечна наемна цена за обекта – 1,70 евро/кв. м, без ДДС.

6. Помещение с площ от 110 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, кв. "Орион", ул. "3020" № 11;
Начална месечна наемна цена за обекта – 2,20 евро/кв. м, без ДДС.

7. Помещение с площ от 266 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, район "Банкя", ул. "Александър Стамболийски" № 33;
Начална месечна наемна цена за обекта – 0,80 евро/кв. м, без ДДС.

8. Помещение с площ от 187 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, район "Банкя", ул. "Александър Стамболийски" № 33;
Начална месечна наемна цена за обекта – 1,20 евро/кв. м, без ДДС.

9. Помещение с площ от 70 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, ул. "Варна" № 50;
Начална месечна наемна цена за обекта – 2,30 евро/кв. м, без ДДС.

10. Помещение с площ от 68 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, ул. "Варна" № 50;
Начална месечна наемна цена за обекта – 2,30 евро/кв. м, без ДДС.

11. Помещение с площ от 46 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, ул. "Щросмаер", бл. 365;
Начална месечна наемна цена за обекта – 2,50 евро/кв. м, без ДДС.

12. Помещение с площ от 26 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, ул. "Страхил войвода" № 2;
Начална месечна наемна цена за обекта – 4,20 евро/кв. м, без ДДС.

13. Помещение с площ от 228 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 169;
Начална месечна наемна цена за обекта – 4,00 евро/кв. м, без ДДС.

14. Помещение с площ от 33 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, ул. "Варна" № 50;
Начална месечна наемна цена за обекта – 2,30 евро/кв. м, без ДДС.

15. Помещение с площ от 45,02 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, ж.к. "Бели брези", бл. 7, партер;
Начална месечна наемна цена за обекта – 4,73 евро/кв. м, без ДДС.


Критерии за оценка на предложенията и тежестта им в Комплексната оценка (100 точки)
Комплексната оценка Ко = К1+К2, където:
К1 е коефициент за предлагана месечна наемна цена (90 точки).
Коефициентът за отделните кандидати се изчислява по следната формула:
К1 = Цк / Цмах . 90%,   където:  
Цк – предложената месечна наемна цена от съответния кандидат;
Цмах – предложената най-висока месечна наемна цена;
К2 е коефициент за предходни коректни договорни отношения с „ЛОЗАНА“ ЕАД и направени инвестиции в обекта (10 точки). Коефициентът К2 се определя за кандидата, който е ползвал помещение на "Лозана" ЕАД, а не за всички помещения, обект на конкурса.

Депозит за участие – в размер на едномесечен наем, вносими по следната банкова сметка на титуляра „ЛОЗАНА” ЕАД:
Банка: „Първа инвестиционна банка” АД
IBAN: BG97FINV915010BGN0C9WA
BIC: FINVBGSF  

или на място в касата на Дружеството, срещу което се издава финансов документ.

Оглед  на обекта може да бъде направен на място, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:30 ч., след предварително обаждане на тел. 0896752720, но не по-късно от 30.01.2024 г.
Конкурсът ще се проведе на 31.01.2024 г. от 11:00 часа в административната сграда на “ЛОЗАНА” ЕАД в гр. София, ул. ”Страхил войвода” № 2. Комисията ще заседава в закрито заседание.
Документация за участие в конкурса се получава на адрес: гр. София, ул. ”Страхил войвода” № 2, тел. 0896752720, от 09:00 ч. до 16:30 ч., всеки работен ден, в срок до 30.01.2024 г. (включително), срещу представен банков документ за сумата от 120 лв., с вкл. ДДС, внесени по следната банкова сметка на „ЛОЗАНА” ЕАД: Банка: „Първа инвестиционна банка” АД, IBAN: BG97FINV915010BGN0C9WA, BIC: FINVBGSF или на място в касата на Дружеството, срещу което се издава финансов документ.

Краен срок за приемане предложенията на участниците – до 16:30 ч. на 30.01.2024 г., включително.

17.01.2024