Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от недвижим имот, представляващ терен за разполагане на 1 (един) брой преместваем търговски обект

30.01.2015

Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособени части от недвижими имоти, представляващи терени за разполагане на 2 (два) броя преместваеми търговски обекти

30.01.2015

Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособени части от недвижими имоти, представляващи терени за разполагане на 3 (три) броя преместваеми търговски обекти

30.01.2015

Район Илинден продължава с 15 (петнадесет) дни срокът за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на помещение за ученически зъболекарски кабинет в 3-то СОУ Марин Дринов

27.01.2015

Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общинска собственост, представляваща клуб-ресторант на театър "София"

26.01.2015

Район Панчарево продължава с 15 дни обявения конкурс за отдаване под наем на части от имоти, представляващи помещения, находящи се в здравните служби на с. Казичене, с. Герман и с. Бистрица

24.01.2015

Столична община обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за построяване на административна сграда с подземни гаражи и четири жилищни сгради с подземни гаражи с обща РЗП около 11370 кв.м.

24.01.2015

Столична община обявява търгове с явно наддаване за продажба на имоти, находящи се в район „Овча купел”, м. с. Мало Бучино

23.01.2015

ДКЦ Св. Лука - Диабетен център ЕООД открива процедура за провеждане на конкурс за определяне на наематели на обекти - помещения, находящи се в сградата на дружеството.

22.01.2015

Район Люлин удължава срока за приемане на документи за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на УПИ V242 с площ 1450 кв.м и помещение с предназначение за здравна и социална дейности

19.01.2015