Район Надежда обявява провеждане на конкурс за отдаване под наем на поземлен имот с площ 265 кв.м., намиращ се на ул. Жорж Дантон №43

08.04.2015

Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем на терен от 5198 кв.м за за детски развлекателен комплекс

08.04.2015

Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на терен с площ 2,00 кв.м в сградата на бившия ДКЦ XXX, ж.к. Обеля-2

08.04.2015

Район Витоша удължава срока на конкурса за отдаване под наем на терени - части от тротоари или зелени площи за извършване на търговска дейност.

07.04.2015

Район Възраждане удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за обекти №№.1,2,3,4,5,8 и 9 от Приложение №2 от конкурсната документация на обявения конкурс със Заповед №РД-СО15-РД-09-335/ 04.02.2015 г.

07.04.2015

Първа МБАЛ – София ЕАД обявява търг с явно наддаване на недвижим имот в кв. Дргагалевци, собственост на дружеството

07.04.2015

Район Средец обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот - печатница, находяща се в Общински културен институт Столична библиотека

03.04.2015

Район Средец обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, предназначени за експлоатация на преместваеми търговски обекти - павилиони

03.04.2015

Район Надежда обявява провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от сутерена на сградата на 101 - во СОУ Бачо Киро

01.04.2015

Район Студентски организира и провежда конкурс за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти за: охраняем паркинг, разполагане на павилион за търговска дейност и услуги и павилион с функция – за кафе

31.03.2015