Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ

14.01.2010

Район „Красно село" обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на части от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващи седем класни стаи, малък физкултурен салон, четири помещения преустроени за кабинети, две административни помещения, санитарни възли и едно складово помещениие, разположени в сградата на 34-то основно училище „Стою Шишков"

08.01.2010