Район "Люлин" обявява обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица от о.т.10, о.т.11, о.т.12 до о.т.13 и Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ III-„за озеленяване с режим на ТГО", кв. 9, м. „Люлин 10.м.р." за създаване на нов УПИ III-„за озеленяване с режим на ТГО", кв. 9, м. „Люлин 10. м.р.", CO – р-н „Люлин"

31.01.2024

Район "Нови Искър" обявява обществено обсъждане на проект за ПУП — ИПРЗ на м. "Стопански двор — Кумарица, кв. 300, кв. 301, кв. 302" и на м. "гр. Нови Искър, кв. Кумарица и Славовци" и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии - път за продължението на ул. "Кременица" до Софийски околовръстен път и придружаващите ги схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ

26.01.2024

Район „Люлин" обявява обществено обсъждане: Проект за ПУП за м. ж.к. "Люлин 10"- изменение на плана за ул. регулация (ПУР) на улица при о.т.113, м. ж.к. "Люлин 10" и създаване на нова задънена улица от о.т.113-о.т.113А до о.т. 113Б с обособени паркоместа; изменение ПР на УПИ VI и УПИ VIII„за озеленяване с режим на ТГО", УПИ VII„за ЖС и общ. обслужване",кв.30, р-н "Люлин"

22.01.2024

Район „Нови Искър" обявява обществено обсъждане на Проект за ПУП – парцеларен план за подземно трасе и сервитути на захранващ кабел 20kV, от терен, попадащ в уличната регулация при осова точка 39 по плана на местност Аквапарк – Чепинци до трафопост в поземлен имот с кадастрален идентификатор (ПИ с КИ) 80409.5862.98 по КККР за землището на с. Чепинци

18.01.2024

Публично обсъждане на Проекта за бюджет на Столичната община за 2024 година

17.01.2024

Район „Нови Искър" обявява обществено обсъждане на Проект за ПУП – парцеларен план за разширение на физическата инфраструктура на „А1 България" ЕАД, трасе: „Требич-Негован-Челопечене", чрез полагане на оптичен кабел в новопроектирано трасе на подобект от кабелна шахта в ПИ, с. Чепинци (80409.5815.98) до ПИ 68134.8215.47 по КККР, кв. "Кремиковци"

17.01.2024

Район "Банкя" обявява обществено обсъждане за изготвен Проект за: „ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ II-„за жп район“ и УПИ IV-„за санаториален парк и супермаркет" относно ПИ с идентификатор 02659.2195.2876 по КККР, за създаване на нов УПИ VII-2876-„за ЖС" и УПИ VIII-2876-„за ЖС“ ИПУР при о.т.66, за създаване на алея за обслужване на р. Банска, р-н "Банкя"

12.01.2024

Район "Банкя" обявява обществено обсъждане за изготвен Проект за „ПУП - Изменение на план за регулация на УПИ ХХ-„за лесопарк“ с цел образуване на нов УПИ XXXVIII-1327-„за ЖС„ и свързаното с това образуване на остатъчен УПИ XX-“за лесопарк“ и УПИ XXXVII-“за лесопарк“ и План за застрояване за нов УПИ XXXVIII-327-"за ЖС", кв. 119, р-н "Банкя"

12.01.2024

Район „Триадица“ обявява обществено обсъждане на: „Проект за предложение за въвеждане на „Зелена зона“ (разширяване на зоната за платено паркиране) в района на кв. "Гоце Делчев", между територията, обхваната от бул. „България“, бул. „Гоце Делчев“, бул. „П. Ю. Тодоров“, Перловска река (вкл. бл. 261), бул. „Тодор Каблешков“, район „Триадица“

02.01.2024

Район "Люлин" обявява обществено обсъждане на проект за ПУП – план-извадка – Изменение на план за регулация (ИПРЗ) за УПИ I – „за магазини и озеленяване“ и УПИ VIII – „за ЖС“, кв. 18, м. ж.к. "Люлин – 6 м.р.“, Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т.101 и о.т.104, и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ – част Топлоснабдяване, СО – район „Люлин“

08.12.2023

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...