Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Дата на откриване: 12.04.2024

Дата на приключване: 13.05.2024

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Надежда Бачева – зам.-кмет на СО, направление „Социална дейност и интеграция на хора с увреждания“, и Симеон Ставрев, Ваня Тагарева – общински съветници в Столичен общински съвет

Лице за контакти: Симеон Ставрев – общински съветник в СОС


Тема: Проекти на Правилник за изм. и доп. на Правилника за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд, на Правилник за изм. и доп. на Правилника за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции и на Правилник за изм. и доп. на Правилника за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община

Дата на откриване: 14.03.2024

Дата на приключване: 27.03.2024

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Цветомир Петров – председател на Столичния общински съвет, Борис Бонев и Бойко Димитров – общински съветници

Лице за контакти: Десислава Милева


Тема: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Дата на откриване: 13.01.2024

Дата на приключване: 26.01.2024

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Георги Георгиев, Мирослав Боршош, Екатерина Йорданова, Ваня Тагарева, Диян Стаматов, Прошко Прошков – общински съветници

Лице за контакти: Десислава Милева – главен юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Промяна в „НАРЕДБА за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община“

Дата на откриване: 28.11.2023

Дата на приключване: 28.12.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Симеон Ставрев – общински съветник в СОС

Лице за контакти: Симеон Ставрев – общински съветник в СОС


Тема: План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г. и размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2024 г.

Дата на откриване: 23.11.2023

Дата на приключване: 23.12.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Васил Терзиев – кмет на Столична община

Лице за контакти: Мария Петрова и Ивета Цветкова