Тема: Проект за Наредба за изменение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

Дата на откриване: 30.11.2020

Дата на приключване: 14.12.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Владислав Панев, Георги Георгиев, Николай Стойнев, Екатерина Йорданова – общински съветници

Лице за контакти: Георги Божинов – юрисконсулт в направление ''Финанси и здравеопазване''


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Дата на откриване: 23.11.2020

Дата на приключване: 23.12.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО; Генчо Керезов – заместник-кмет на СО

Лице за контакти: Стела Щерева – директор на Дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ към НАГ


Тема: Наредба за определяне на размера на местните данъци и такси на Столичен общински съвет, във връзка с намаляване на патентния данък за места за настаняване с оглед на тежките последствия, вследствие на пандемията от коронавирус за тях

Дата на откриване: 20.11.2020

Дата на приключване: 04.12.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Владислав Панев – общински съветник

Лице за контакти: Николай Игнатов – сътрудник към общинските съветници от „Демократична България“


Тема: Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Дата на откриване: 10.11.2020

Дата на приключване: 10.12.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: д-р Кристиан Кръстев, Дончо Барбалов – заместник-кметове на СО, Карлос Контрера, Зафир Зарков – общински съветници

Лице за контакти: Светла Арабаджиева – началник отдел „Транспортна дейност“


Тема: План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2021 година и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2021 година

Дата на откриване: 05.11.2020

Дата на приключване: 07.12.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева и Дончо Барбалов - заместник-кметове на Столична община

Лице за контакти: Мария Петрова и Ивета Цветкова