Тема: План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г. и размер на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2022 г.

Дата на откриване: 02.11.2021

Дата на приключване: 03.12.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева и Дончо Барбалов – заместник-кметове на Столична община

Лице за контакти: Мария Петрова и Ивета Цветкова


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

Дата на откриване: 28.10.2021

Дата на приключване: 29.11.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Карлос Контрера, Борислав Иванов – общински съветници

Лице за контакти: Йоана Цанкова – младши експерт в дирекция "Секретариат на СОС"


Тема: План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 – 2027 г. (Програма за София)

Дата на откриване: 01.10.2021

Дата на приключване: 01.11.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йорданка Фандъкова - кмет на Столична община

Лице за контакти: арх. Николай Каменов - директор на дирекция "Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство"


Тема: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Социален патронаж”

Дата на откриване: 17.09.2021

Дата на приключване: 17.10.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Албена Атанасова – заместник-кмет направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“

Лице за контакти: Венета Георгиева – юрисконсулт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“


Тема: Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 15.09.2021

Дата на приключване: 30.09.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Мирослав Боршош – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Йолита Тодорова – главен експерт в дирекция „Образование“