Тема: Наредба за организация на движението на територията на Столична община

Дата на откриване: 05.01.2023

Дата на приключване: 06.02.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Зафир Зарков, Христиан Петров, Радослав Влахов – общински съветници

Лице за контакти: Десислава Милева – главен юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Наредба за реда за управление на горските територии

Дата на откриване: 28.11.2022

Дата на приключване: 28.12.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева - заместник-кмет на Столична община; Лорита Радева, Анна Стойкова - общински съветници

Лице за контакти: Лазар Петрунов – директор на дирекция„Околна среда“; Асен Чакъров – началник отдел „Опазване на околната среда“


Тема: Приемане на нов Устройствен правилник на Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ и отмяна на действащия Устройствен правилник, приет с Решение № 428 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г. на Столичния общински съвет

Дата на откриване: 18.11.2022

Дата на приключване: 01.12.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие

Лице за контакти: Дончо Христев, старши експерт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 г.

Дата на откриване: 02.11.2022

Дата на приключване: 03.12.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева – зам.-кмет на Столична община и Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Мария Петрова и Ивета Цветкова


Тема: Програма на Столична община за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България с План за действие на общината

Дата на откриване: 01.11.2022

Дата на приключване: 30.11.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева – заместник-кмет на Столичната община

Лице за контакти: Лазар Петрунов – директор на дирекция „Околна среда“