Тема: Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община и отмяна на Глава четвърта "Конкурси за ученическото столово хранене" и Приложения № 1, № 2, № 3 и № 4 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, приета от Столичен общински съвет

Дата на откриване: 16.06.2020

Дата на приключване: 16.07.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Ася Сергиева – главен експерт в дирекция "Образование"


Тема: Промяна на управленската структура на Общинско предприятие "Гробищни паркове", представляващо приложение А към Правилника за организацията на дейността на общинското предприятие

Дата на откриване: 16.06.2020

Дата на приключване: 29.06.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Даниела Стефанова Йорданова - главен юрисконсулт в ОП „Гробищни паркове“


Тема: Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Дата на откриване: 04.06.2020

Дата на приключване: 03.07.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева и Димитър Антов - общински съветници, доц. д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Даниела Угренова - главен експерт в дирекция "Образование"


Тема: Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Столична община за период 2020 – 2022

Дата на откриване: 02.06.2020

Дата на приключване: 02.07.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

Лице за контакти: Калина Цолова – младши експерт в отдел „Климат и енергия“


Тема: Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

Дата на откриване: 12.05.2020

Дата на приключване: 11.06.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Силвия Христова, Николай Стойнев, Ботьо Ботев, д-р Георги Георгиев – общински съветници

Лице за контакти: Виолета Захариева, Иво Димитров – юрисконсулти в дирекция „Секретариат на СОС“