Адрес: София, 1000, пл. „Славейков” № 4, ет. 4
Кабинет на директора: тел.: 02 988 20 08, факс: 02 986 20 99
Деловодство – тел: тел.: 02 987 33 13  
Каса: тел.: 02 987 25 94
Е-mail: dko_so@mail.bg

 

 

ИМЕ, ДЛЪЖНОСТ КОНТАКТИ

 Биляна Генова – директор на дирекция "Култура" и  
 координатор на СП „Култура”

 

тел.: 02 988 20 08;
факс: 02 986 20 99;
e-mail: biliana_genova@abv.bg;
bilyana.genova@sofia.bg


 Габриела Телбизова – старши експерт
 технически секретар
  

тел.: 02 988 20 08
GSM: 0884 065 733
e-mail: gabriela.telbizova@sofia.bg;
culture@sofia.bg

ЕКСПЕРТИ

 Ангел Иванов – главен експерт
 Художествено-експертен съвет; празнична украса на София; Календар на      културните събития на Столичната община – Сцени на открито

тел.: 02 981 64 26;
GSM: 0884 900 888;
e-mail: angiva@abv.bg
angel.ivanov@sofia.bg

 Анна Донева – главен експерт
 СП "Култура" – "Музика и танц" (съвременни и класически музикални  жанрове, опера, оперета, джаз; класически, съвременен и фолклорен танц;  танцов театър и пърформанс“;
 Календар на културните събития на Столичната община – Лятна  програма; Амфитеатър с полифункционална сцена в парка пред НДК (кино „Кабана“)

тел.: 02 987 48 92;
GSM: 0889 059 912;
e-mail: anna_doneva@abv.bg
anna.doneva@sofia.bg

 Боряна Черкелова – младши експерт
 Администратор на Столична програма „Култура";
 Столична програма „Култура“: „Мобилност”
 Календар на културните събития на Столичната община
тел.: 02 987 21 79
GSM: 0882 613 544
e-mail: boryana.cherkelova@sofia.bg

 Ивана Пасева – старши експерт
 Столична програма "Култура": "Визуални изкуства";
 Календар на културните събития на Столичната община – Галерии на  открито; Лятна програма

тел.: 02 986 22 78;
GSM: 0884 900 881;
e-mail: ivana_art@abv.bg
ivana.paseva@sofia.bg

 Ирина Дакова – главен експерт
 Администратор на Столична програма „Култура" и Програма „Навън“;
 Столична програма „Култура“: „Мобилност”
 Календар на културните събития на Столичната община
тел.: 02 987 48 92
GSM: 0882 263 317
e-mail: irinaddakova@gmail.com;
irina.dakova@sofia.bg

 Ирина Занева – старши експерт
 Столична програма „Култура“: „Културно наследство и социализация“;  „Международни културни партньорства“
 Календар на културните събития на Столичната община – Лятна програма

тел.: 02 987 78 94;
GSM: 0889 500 787;
e-mail: zaneva2002@yahoo.com
irina.zaneva@sofia.bg

 Ирина Михайлова-Петлешкова – главен експерт
 Столична програма „Култура“: „Литература и популяризиране на  четенето“;
 Календар на културните събития на Столичната община – Български  общности в чужбина;
 Общински културни институти: „Средец“, „Искър“, „Надежда“, „Красно село“

GSM: 0884 900 892;
e-mail: mihaylova_irina@abv.bg
irina.mihaylova@sofia.bg

 Кристина Белчева – главен експерт
 Столична програма „Култура“: „София – творчески град на киното (под  егидата на ЮНЕСКО)”;
 Календар на културните събития на Столичната община – Чествания и  годишнини; Лятна програма

GSM: 0884 900 883;
e-mail: kbelcheva@abv.bg
kristina.belcheva@sofia.bg

 Мария Томова – главен експерт
 Връзки с обществеността;
 Календар на културните събития на Столичната община – Награди на  Столичната община за ярки постижения в областта на културата

тел.: 02 987 21 79;
GSM: 0884 900 889;
e-mail: m.tomova.g@gmail.com
mariya.tomova@sofia.bg

 Милена Ананиева-Милева – главен експерт
 Столична програма „Култура“: „Културно-образователни проекти, активни публики”;
 Администратор на Календар на културните събития на Столичната община

тел.: 02 981 64 26;
GSM: 0884 900 886;
e-mail: milena_ananieva@abv.bg
milena.ananieva@sofia.bg

Нели Горанова – главен експерт
Столична програма „Култура“: "Театър";
Календар на културните събития на Столичната община – Награди на Столичната община за ярки постижения в областта на културата; Лятна програма; Сцени на открито
Общински културни институти: Театър „София“, Малък градски театър „Зад канала“, Столичен куклен театър, Театър „Възраждане“

тел.: 02 986 22 78;
GSM: 0884 900 879;
e-mail: neli_gor@abv.bg
neli.goranova@sofia.bg

 Ростислава Генчева – главен специалист
 Столична програма „Култура“: „Кино“
 Календар на културните събития на Столичната община – Сцени на  открито

тел.: 02 988 13 75;
GSM: 0889 00 76 46;
e-mail: rostislavag@gmail.com
rostislava.gencheva@sofia.bg 

ЮРИСКОНСУЛТ  

 Биляна Балева – главен юрисконсулт

тел.: 02 987 28 27;
GSM: 0884 107 192;
e-mail: bilianabaleva@gmail.com
bilyana.baleva@sofia.bg

СЧЕТОВОДСТВО​​​​​​​​​​​​​​
 Радостина Борисова –главен счетоводител ​​​​​​​

 
тел.: 02 987 01 12;
GSM: 0886 706 986
тел/факс: 02 988 36 50;
e-mail: rfdiakonova@abv.bg
radostina.diakonova@sofia.bg

 Даниела Петрова – старши счетоводител

тел.: 02 987 01 12;
GSM: 0884 900 887;
тел/факс: 02 988 36 50;
e-mail: dpetrovai@mail.bg
daniela.petrova@sofia.bg

 Стефка Пиринска – касиер

тел.: 02 987 25 94
GSM: 0885 900 751
e-mail:  s.pirinska@abv.bg
stefka.pirinska@sofia.bg 

ДЕЛОВОДСТВО

Нели Йовчева
​​​​​​​главен специалист​​​​​​​ – деловодител и куриер​​​​​​​

тел.: 02 987 33 13;
GSM: 0885 900 749;
e-mail: neliyov@abv.bg
neli.yovcheva@sofia.bg

Елизабет Таскова
главен специалист – деловодител и куриер

тел.: 02 987 33 13
​​​​​​​GSM: 0882 647 740;
e-mail: elizabet.taskova@sofia.bg

 

 

Чл. 63. (1) Дирекция „Култура“ участва във формирането и провеждането на културната политика на Столичната община.

(2) Функции:

1. Изготвя и администрира Календара на културните събития на Столична община, включително и чрез изготвяне на цялостната документация по отношение на кандидатстване, организиране и проекти за договори по същата.

2. Администрира  Столична програма „Култура”, включително и чрез изготвяне на цялостната документация по отношение на кандидатстване, организиране и проекти за договори по същата.

3. Организира събития, част от Календара на културните събития на Столична община, и съдейства за организиране на събития в партньорски проекти.

4. Участва в международни проекти и мрежи в сферата на културата.

5. Осъществява комуникационна дейност в подкрепа на културни оператори в София.

6. Координира мрежа за обмен на добри практики и комуникация между културните организации в София.

7. Администрира Програма „Навън“.

8. Администрира дейността на Експертно-художествения съвет.

9. Администрира дейността на Филмовата комисия към Столична община.

10. Администрира дейността на Столичния съвет по библиотечно дело.

11. Подготвя проекти на наказателни постановления за нарушения, установени по отношение на регионалните и общинските библиотеки съгласно Закона за обществените библиотеки.

12. Администрира дейността на Обществено-експертния съвет по култура.

13. Администрира Обществения съвет за закрила на културното наследство.

14. Проучва, анализира, участва в изготвянето и прилагането на документи в областта на културата.

15. Изготвя експертни становища, справки, писма и отговори по постъпили сигнали, свързани със задълженията на Столична община, произтичащи от нормативната уредба и поднормативни актове в областта на културата.

16. Проучва, анализира и изготвя експертни оценки, предлага идеи и решения, свързани с изяви в различни културни области, на дейността на културно-информационните центрове на българите в чужбина и художествено-творческата дейност на общинските културни институти.

17. Съгласува планове за дейността на общинските културни институти – театри, галерии, културни домове и приема отчети за дейността им.

18. Координира и популяризира дейността на общинските културни институти – театри, галерии, културни домове.

19. Дава становище относно създаване, преобразуване и закриване на ОКИ.

20. Дава становище по предложения от министъра на културата за създаване, преобразуване и закриване на регионални културни институти.

21. Подготвя необходимите документи за вписване в Регистъра на местните поделения на признатите в Република България вероизповедания.

22. Администрира всички заявления по Закона за вероизповеданията и изготвя проекти на заповеди в законоустановения срок или мотивирани откази и води регистъра на Столична община за местните поделения на официално признатите в Република България вероизповедания.

23. Осъществява взаимодействие с национални институции, творчески съюзи, културно-информационните центрове на българите в чужбина, чуждестранните културно-информационни центрове и НПО в областта на културата.

24. Осъществява взаимодействие с ръководствата на народните читалища на територията на Столична община.

25. Осъществява взаимодействие с районните администрации в областта на културата.

26. Осъществява мониторинг на културния живот в Столична община.

27. Осъществява процесуално представителство по дела от компетентността на дирекцията.

28. Въвежда информацията за водените съдебни производства в СКУД.

29. Изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация, които са от компетентността на дирекцията.

30. Създава и води регистър на движимите културни ценности, собственост на СО и отговаря за тяхното стопанисване.

31. Изготвя необходимата документация, в т.ч. договори, споразумения и др. по всички дейности, възложени от кмета на СО на заместник-кмета на направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ от компетентността на дирекцията.

32. Осъществява обмен на информация с Областна комисия "Военни паметници" към областния управител във връзка със Закона за военните паметници.

33. Организира и следи за изпълнението в срок на задълженията на председателите на народните читалища, произтичащи от чл. 26а, ал. 1 и ал. 4 от Закона за народните читалища (ЗНЧ). Изготвя проекта по чл. 26а, ал. 2 ЗНЧ от името на кмета и отговаря за сключването на договорите по чл. 26а, ал. 3 ЗНЧ.

34. Организира и следи за изпълнението на задълженията на председателите и/или секретарите на народните читалища по чл. 31 и чл. 33 от Закона за народните читалища. Подготвя и своевременно представя на кмета проект на заповед, оправомощаваща длъжностни лица от дирекция „Култура“ да съставят актове за установяване на нарушения (АУАН) по чл. 31 и чл. 33 ЗНЧ съгласно чл. 34, ал. 1, т. 2 ЗНЧ.

35. Изготвя проекти на наказателни постановления и ги представя за подпис от кмета съгласно чл. 34, ал. 2 ЗНЧ.

36. Изготвя проекти на наказателни постановления по чл. 18, ал. 3 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги, въз основа на АУАН за нарушения при отразяване на задължителната информация по чл. 7, ал. 1 и чл. 7а, ал. 1 от същия закон. Подготвя и своевременно представя на кмета проект на заповед, оправомощаваща длъжностни лица от дирекция „Култура“ да съставят АУАН за нарушения на чл. 7, ал. 1 и на чл. 7а, ал. 1 – за периодичните печатни произведения, извършени от лицата по чл. 7, ал. 7 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги, както и проект на заповед, оправомощаваща заместник-кмет по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ да издава съответните наказателни постановления.