Техническа профилактика на Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата

06.08.2020

Протокол № 3 от заседание на комисия, назначена със Заповед № СОА20-РД91-93/26.03.2020 г. на кмета на Столична община, относно постъпили в дирекция „Образование“ мотивирани искания от директори на общински училища и кметове на райони

30.07.2020

Обявена от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства Конкурсна процедура 33.19-2020

22.07.2020

Прекратяване на дейността на работната група към дирекция „Образование“ за прием на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училищата

17.07.2020

Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане издръжката на работещи басейни , стопанисвани от директорите на общински училища на територията на Столична община за 2020 година

01.07.2020

Протокол № 1/28.05.2020 г. и Протокол № 2/04.06.2020 г. от заседания на комисията, назначена със Заповед № СОА20-РД91-93/26.03.2020 г. на кмета на Столична община

19.06.2020

Статут за присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на предучилищното и училищното образование

11.06.2020

Подаване на заявления за участие във второ класиране за прием в първи клас

08.06.2020

Писмo до кметовете на райони относно информация за предоставени за ползване сгради на бивши детски градини и ясли

04.06.2020

Писмo до кметовете на райони за предоставяне на актуална информация за хода на изпълнение на предвидените за 2020 г. строително-монтажни работи в общинските училища и детски градини

04.06.2020