Промени във въведените мерки за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца, считано от 01 юли 2020 г.

УКАЗАНИЯ
относно посещението на децата в детски градини и ясли, получени от главния държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев, дм

 

В съответствие със заповедите на министъра на здравеопазването, с които се въвеждат временни противоепидемични мерки Министерство на образованието е изготвило Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца, съгласувани с Министерство на здравеопазването. Същите са публикувани на електронната страница на здравното ведомство на следния адрес: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/20/dg_opening_20052020.pdf.

С писмо с изх. № 9105-225 от 03.07.2020 г. на министъра на образованието до Националното сдружение на общините в Република България, кметовете на общини и началниците на Регионалните управления на образованието са изпратени промени в горецитираните мерки. С промените е отменен текстът, с който се регламентира, че посещението на детска градина/ясла е допустимо само за деца, които са вече записани в съответната детска градина/ясла през учебната 2019-2020 г., добавен е нов текст по отношение смесването на групи, както и за режима на дезинфекция на помещенията.

Същевременно, през последния месец се отчита тенденция на повишена интензивност на епидемичния процес от COVID-19 в отделни области, общини и населени места на страната, като заболяването продължава да се регистрира, както сред лица с ясно установена епидемична връзка помежду си в рамките на семейни огнища, производствена среда и организирани колективи, така и повсеместно в обществото, сред различни групи от населението.

Все по-голямо значение за разпространението на инфекцията имат асимптомните вирусоносители и т. нар. пресимптомни носители, при които инфектирането с новия коронавирус се установява няколко дни преди клиничната изява на заболяването и отделянето на причинителя е в значимо количество. Липсата на изявени симптоми при посочените носители, както и неспазването на противоепидемичните мерки улеснява разпространението на инфекцията, особено на места, където е затруднено спазването на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носенето на защитни маски за лице.

Предвид гореизложеното и с оглед опазване живота и здравето на децата, техните семейства и персонала в детските заведения и недопускане възникване на нови епидемични взривове в организирани колективи и семейна среда, обръщам внимание на следното:

1. Приемът на деца в детските градини и ясли, вкл. и на новоприети деца, следва да се извършва въз основа на оценка на риска, извършена от областните щабове за борба с COVID-19, базирана на конкретната епидемична обстановка на територията на областта, общината и населеното място и при отчитане на ползите спрямо рисковете.

2. Съгласно разпоредбата на чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето, при извънредна епидемична обстановка временни противоепидемични мерки на територията на отделна област, община или населено място могат да се въведат и със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция, съгласувано с главния държавен здравен инспектор;

3. При провеждане на планов прием на новоприети деца същите се приемат в детската градина/ясла след представяне на необходимите документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и ал. 2, 3 и 4 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;

4. С цел недопускане разпространението на COVID-19 в детски колективи е необходимо провеждането на стриктен контрол по спазване на въведения противоепидемичен режим на работа, като при нужда оказвайте методична помощ на персонала в тях за правилното прилагане на противоепидемичните мерки, свързани с употреба на лични предпазни средства, спазване на физическа дистанция, кратност на дезинфекционните мероприятия и др.

5. По отношение на препоръката за обединяване на групи в детските градини считаме, че същото би могло да бъде приложимо само по отношение на градинските, а не на яслените групи, вкл. и тези в детските ясли при спазване на посочените по-горе условия, по предложение на директора на детската градина и съгласувано със съответния сформиран областен щаб за борба с COVID-19.  Преди да се пристъпи към фактическото смесване на групите родителите следва да бъдат уведомени и да са дали своето съгласие.

6. По отношение на кратността на провежданата дезинфекция в детските заведения обръщаме внимание, че тя се определя от редица фактори, като не е еднаква за всички помещения, контактни повърхности и предмети. Посочената в писмото кратност е по отношение на основната дезинфекция в детските заведения, но тя не отменя провежданата текуща такава, която се извършва регулярно и при необходимост и както посочихме по-горе е различна по обем и вид. Така напр. в санитарните помещения, кухненския блок, офисите към групите и др. текуща дезинфекция се  извършва повече от два пъти. В детските ясли следва да се има предвид, че в този възрастов период децата нямат изградени навици и тепърва се приучават да извършват голяма част от рутинните дейности самостоятелно, поради което и дезинфекционните мероприятия следва да са съобразени с това.

Предвид горното, както и формите на педагогическо взаимодействие и тяхното място на провеждане (на открито и/или закрито) всяко детско заведение следва да изготви алгоритъм по отношение вида и кратността на провежданите дезинфекционни мероприятия, за което при необходимост може да им окажете методична помощ.

По време на своята дейност в детските заведения следва да се спазват всички други здравни изисквания, регламентирани и прилагани и преди създалата се епидемична обстановка в страната, вкл. и по отношение на храненето на децата, пиенето на вода и т. н.

 

25.08.2020