Условия за записване в комплекси за детско хранене "Красна поляна" и "Западен парк"

Условия за записване в КДХ "Красна поляна" и КДХ "Западен парк"
 

 

Услугата „Детска кухня“ се предоставя за неорганизиран контингент деца – деца от 10 месеца до 3 години, отглеждани в домашна обстановка (Наредба № 26/18.11.2008 г. на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях).

Регистрацията на абонати се извършва след навършване на 9-месечна възраст на детето, както следава:

 1. Прави се Регистрация на електронната платформа „Електронна продажба на купони и управление на храненето в Комплексите за детско хранене към Столична община“: https://vk.uslugi.io 
 2. В срок до 2 дни след регистрация на електронната платформа се представят на място в раздавателния пункт или в кухнята – майка необходимите документи за записване:
 • Ксерокопие на акт за раждане на детето;
 • Медицинска бележка от личния лекар за изключване на алергия към храни или за хранителния режим на детето;
 • Заявление и декларации по образец – попълват се на място;
 • 30 стандартни бурканчета за многократно затваряне от 190 мл (добре измити, без лепило и етикети) и 60 бр. нови капачки за тях;
 • Предоставят се на абонатите в писмен вид Указания за записване и закупуване на ваучери в електронната платформа;
 • Предоставените документи се предават в кухнята – майка за  потвърждаване на регистрацията от администратор на детската кухня, при което статусът от „Изчакващ потвърждение“ става „Активен статус“. Това може да отнеме 1 – 3 работни дни. Необходимо е да следите профила си.
 • В случай че минат 5 дни след направена регистрация, без да са предоставени документи и без потвърждение, регистрацията се заличава и трябва да се направи нова регистрация с ново потребителско име.
 1. При „Активен статус“ вече може да се извършва заявяване и заплащане на купони /ваучери/ за храна през вход в системата.   
 2. Регистрационен талон – след като се регистрирате може да го получите в раздаветелния пункт при първото взимане на храна или  да  го разпечатате от електронната платформа. Той ви е необходим при получаване на храна за да удостоверите, че сте абонат на КДХ .
 3. Ваучери се заявяват и закупуват само в предходен за следващ месец за период от един работен месец или по-малко, според желанието и възможностите на родителите.
 • Дневната такса за ползване на детска кухня е в размер на 1,30 лв. – чл. 43 (1), (2), Приложение № 2 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Таксата се заплаща с 50% намаление за:

1. деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността;

2. деца с един родител;

3. (отм. – Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г.);

4. деца, на които един от родителите е редовен студент или редовен докторант;

5. трето и следващи деца на многодетни родители;

6. деца пълни сираци;

7. деца, единият от родителите на които е с над 71% трайно намалена работоспособност. Определената такса важи за всички общински комплекси за детско хранене, общински детски кухни на територията на съответните районни администрации, както и за общинските кухни (раздавателни пунктове) към самостоятелните детски ясли.

 • Заявяване и заплащане на ваучери за следващ месец става до определена дата в края на месеца, която е обозначена с червен надпис на формата за заявка на купони. След тази дата не може да се направи заявка на ваучери за храна за следващия месец;
 • Когато ваучерите са заявени, дните, за които има резервирани ваучери и се изчаква постъпване на плащане, са оцветени в синьо, а в легендата под календара надписът „Активно плащане“ също се оцветява в синьо;
 • Информация за заявени купони, начина на плащане, код за плащане, номер на фактура може да се намери в „Кошница“.

      6. Заплащането на купони / ваучери / може да се извършва: в офиси на  e-Pay; Easypay и по банков път.
     ► При плащане чрез Easypay се генерира десет цифрен код, с който код се извършва плащането в офиси на Easypay в срок до  24 ч.;
     ► При плащане чрез e-Pay, е необходима регистрация в системата на e-Pay, след което може да се плати банкова карта или с микросметка;
     ► Важно при плащане по банков път:
Попълване на платежно нареждане:
Получател : КДХ с БМК
Задължено лице: Имена на детето
Наредител: Имена на родител
Основание: Номер на фактура – задължително
В допълнителни: Задължително се посочва кухнята: "Красна поляна" или "Западен парк":
• След извършване на плащането, дните, за които има заплатени ваучери се оцветяват в коралов цвят, а в легендата под календара  също се оцветява в коралов цвят надпис „Закупени“;
• При плащане по банков път оцветяването в коралов цвят се  получава след постъпване на парите в банковата сметка на “КДХ с БМК“ и потвърждаването им от администратор в платформата. Това може да отнеме няколко дни;
• След извършване на плащане е задължително да се провери статуса на ваучерите. При правилно заявяване и заплащане- дните, за които има заплатени ваучери се оцветяват в коралов цвят, а в легендата под календара  също се оцветява в коралов цвят надпис „Закупени“;
• Взимането на храна става по списък и срещу представен регистрационен талон на раздаващо я лице, не е необходимо да се разпечатват ваучерите;
• При блокиран профил:
   ► Необходимо е да се позвъни  на телефоните на съответната кухня, обявени на https://vk.uslugi.io:
        Кухня „Красна поляна": 02/8223204; 0877016429
        Кухня „Западен парк“:  02/8229058; 0877027505;
   ► Администратор от кухнята нулира опитите за вход и паролата за достъп. След което потребителското име ще се яви като стартова парола. Необходимо е да се генерира нова парола.
   7. Кухнята не приготвя храна в следните случаи:
   ► Последният петък от месеца  – санитарен ден;
   ► Събота и неделя;
   ► Официални празници;
   ► Други предварително обявени от кухнята дни.
   8. При взимането на храна:
• Всеки абонат е длъжен да спазва работното време на раздавателния пункт, да връща бурканчетата и капачките много добре измити, както и да не ги подменя с други нестандартни;
• Родителите са задължени да пазят чистота в пункта и около него;
• Когато пунктът е в детска градина, да пазят тишина, както и да напускат пункта веднага след взимане на храната;
• Родителите са задължени да пазят децата на безопасно разстояние и да освобождават място пред пункта за спиращите автомобили на КДХ по време на разтоварване на храната и събиране на амбалажа;
• Храната е предназначена за непосредствена консумация – до 3 часа след след приготвянето ѝ. Храната не се съхранява по-дълго от посочения срок и не се замразява;
• Обедното меню включва супа 150 мл, основно ястие 190 мл и десерт 190 мл;
• Храната не се преотстъпва на деца, които не са абонати на КДХ ”Красна поляна” и КДХ ”Западен парк”;
• Изготвя се седмично меню за информация на родителите, което се поставя на видно място във всеки раздавателен пункт, както и в електронната платформа. Възможни са промени в предварително обявеното меню;
• При желание за отписване от кухнята преди навършване на 3-годишна възраст или при преместване на друг раздавателен пункт е необходимо да се подаде заявление свободен текст;
• Ако абонатът се откаже от храна преждевременно, КДХ с БМК не връща бурканчетата и капачките, дадени при записването му;
• При вземане на храната се спазват противоепидемичните мерки, въведени от министъра на здравеопазването:
   ► Спазване на дистанция 1,5 – 2 м;
   ► Поставяне на маска.


Услугата „Детска кухня“ предоставя обедно меню (супа, основно ястие и десерт) за неорганизиран контингент деца – деца от 10 месеца до три години, отглеждани в домашна обстановка (Допълнителни разпоредби, § 1 на Наредба № 26/18.11.2008 г. на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях). 
 


Дневната такса за ползване на детска кухня е в размер на 1,30 лв. – чл. 43 (1) на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Чл. 43 (2) Таксата се заплаща с 50% намаление за:

 1. деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността;
 2. деца с един родител;
 3. заличена (с Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012): деца, чийто родител отбива военна служба;
 4. деца, на които един от родителите е редовен студент или редовен докторант;
 5. трето и следващи деца на многодетни родители;
 6. деца, пълни сираци;
 7. деца, единият от родителите на които е с над 71% трайно намалена работоспособност.

Определената такса важи за всички общински комплекси за детско хранене, общински детски кухни на територията на съответните районни администрации, както и за общинските кухни (раздавателни пунктове) към самостоятелните детски ясли. 


КУХНИ ЗА ДЕТСКО ХРАНЕНЕ РАЙОН АДРЕС НА РАЗДАВАТЕЛЕН ПУНКТ
Комплекс за детско хранене район "Витоша"
адрес: гр. София 1618, ул. "Белмекен" № 13
тел. 029555240
директор: д-р Елена Василева
e-mail: kdh.vitosha@abv.bg
"Витоша" 1. ул. "Белмекен" № 13
2. ул. „Цар Борис III“ № 375, кв. "Княжево"
3. ДГ № 160 "Драгалевци", ул. "Захари Зограф" № 1, кв. "Драгалевци"
4. кв. "Владая", ул. „Войнишко въстание” № 63
"Красно село" 1. СДЯ № 31, ул. "Цар Борис ІІІ" № 41
"Овча купел" 1. кв. "Овча купел 1", ДГ № 39 "Пролет"
2. кв. "Овча купел 2", ул. "Детелина" № 1, ДГ № 84 „Детелина“
3. кв. "Горна баня", ул. "Каменица" № 2
"Лозенец" 1. "Лозенец" – ДГ № 175, ул. „Тодор Чипев“ № 1
2. „Лозенец“ – ДГ № 175, ул. „Борис Руменов“ № 18
"Триадица" 1. ж.к. "Гоце Делчев", ул. "Киро Тулешков" № 16
2. ж.к. "Гоце Делчев", ул. „Рикардо Вакарини“ № 10В
Комплекс за детско хранене район "Люлин"
адрес: гр. София 1336, ж.к. "Люлин" – І микрорайон,
ул. "Фортов път" № 2
тел: 028268572
директор: д-р Янка Иванова
e-mail:kdh_lulin@abv.bg, kdh.lulin@gmail.com
"Люлин" 1. ж.к. "Люлин" І микрор-н, ул. "Фортов път" № 2
2. ж.к. "Люлин" ІІ микрор-н, ДГ № 31 , ул. "208“ № 17
3. ж.к. "Люлин" ІV микрор-н, кафе „Мони”, бл. 410, вх. Б, ул. "Т. Стоянов"
4. ж.к. "Люлин" V микрор-н, ДГ № 57 "Хосе Марти", ул. "501" № 1
5. ж.к. "Люлин" VІ микрор-н, кафе-сладкарница между бл. 637 и бл. 638 – трафопост
6. ж.к. "Люлин" VІІ микрор-н, ДГ № 64 "Първи юни", ул. "Полковник Стоян Топузов" № 7
7. ж.к. "Люлин" VІІІ микрор-н, кафе "Еспресо", ул. "Преполац", срещу бл. 802
8. ж.к. "Люлин" ІХ микрор-н, „ДКЦ ХІІ – София” ЕООД, ул. „Кореняк” № 17
9. ж.к. "Люлин" Х микрор-н, ДГ № 86 "Асен Босев", ул. "Тома Давидов" № 44
10. кв. "Филиповци", ул. „Братя Найденови” № 14, сградата на кметството
11. ж.к. "Филиповци", Здравна служба
"Красна поляна" 12. ул. “Суходолска” № 137В, работно време от 11:30 до 12:00 ч.
"Модерно предградие" 13. ул. „Връх Манчо”, бл. 3Б, вх. А (ул. 3019 № 3)

Комплекс за детско хранене с Банка за майчина кърма (КДХ с БМК)
район "Илинден"

адрес: гр. София 1309, ул. "Сава Михайлов" № 57
тел.: 028223007
директор: д-р Мария Русинова 
e-mail: bankazamaichinakarma@abv.bg
bmk@milkbank.bg

"Илинден"

КДХ "Красна поляна"

и

КДХ  "Западен парк"

КДХ "Красна поляна"
адрес: гр. София,
бул. "Възкресение" № 49, бл. 234

kdh-krasnapolyna@abv.bg
тел.: 028223204
       0877016429

"Красна поляна"

1. бул. „Възкресение”, бл. 234
Работно време от 11:30 до 12:30 ч.

"Възраждане"

1. ул. „Одрин”, бл. 14
Работно време от 11:30 до 12:30 ч.
2. ул. "Антим І" № 19
Работно време от 11:30 до 12:30 ч.

"Триадица"

1. ул. „Бяла черква”, бл. 6
Работно време от 11:00 до 12:00 ч.
2. ул. "Самуил" № 19
Работно време от 11:00 до 12:00 ч.

"Сердика"

1. ж.к. „Банишора”, ул. „Охрид”, бл. 20
Работно време от 11:30 до 12:30 ч.

"Подуяне"

1. ж.к. "Хаджи Димитър", ул. "Гинци" № 16, в сградата на ДГ № 103 "Патиланско царство"
Работно време на двата пункта
от 12:00 до 13:00 ч.
2. ул. "Хан Севар" № 1, ДГ № 74
Работно време на двата пункта
от 12:00 до 13:00 ч.
3. ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Д-р Албърт Лонг“
(трафопост между блокове 119 и 120)

"Оборище"

1. ул. „Сердика” № 29
Работно време от 11:30 до 12:30 ч.

КДХ  "Западен парк"
адрес: гр. София,
 ж.к. "Западен парк", ул. "Суходолска" № 2

kdhzapadenpark@abv.bg

тел: 028229058
       0877027505

"Красна поляна"

1. ул. „Суходолска 2” (срещу ДГ № 128 „Феникс“)
Работно време от 11:30 до 12:30 ч.

"Илинден"

1. ж.к. „Света Троица”, бл. 145
Работно време от 11:30 до 12:30 ч.
2. ж.к. „Света Троица”, бл. 367
Работно време от 11:30 до 12:30 ч.
3. ж.к. „Захарна фабрика”, бл. 52
Работно време от 11:30 до 12:30 ч.
4. ул. „Сава Михайлов“ № 57
(в сградата на БМК)

"Надежда"

1. ж.к. „Надежда”, ул. „Иван Кулин” № 9, ДГ № 27 "Детска китка"
Работно време от 11:30 до 12:30 ч
2. ж.к. „Свобода”, ул. ”Петко Д. Петков”, ДГ № 171 "Свобода"
Работно време от 11:30 до 12:30 ч.
3. ж.к. „Обеля 2”, ДКЦ ХХХ
Работно време от 11:30 до 12:30 ч.

"Връбница"

1. с. Волуяк – кметство
Работно време от 11:30 до 12:00 ч.
2. с. Мрамор – кметство
Работно време от 12:10 до 12:40 ч.

гр. Банкя

1. гр. Банкя, ДГ № 25 "Изворче"
Работно време от 11:45 до 12:45 ч.

Детска кухня район "Младост"
адрес: гр. София 1784, ж.к. „Младост I”, бивше ОДЗ № 29
тел.: 028745008;
0899854090
директор: Р. Титкова

 

"Младост" 1. ж.к. „Младост І”, ул. „Тодор Стоянов”, бивше ОДЗ № 29
2. ж.к. „Младост І”, ДГ № 11 "Мики Маус"
3. ж.к. „Младост ІІ”, ДГ № 186 „Деница“
4. ж.к. „Младост ІІІ”, до бл. 329, ДГ № 56 "Здравец"
5. ж.к. „Младост ІІІ”, до бл. 329, ДГ № 59 "Елхица"
6. ж.к. „Младост І А”, до бл. 522, ДГ № 75 "Сърчице"
7. ж.к. „Младост ІV”, до бл. 441, ДГ № 76 "Сърничка"
8. ж.к. Младост IV, ул. "Бъднина" 17 (до бл. 436), ДГ № 188
Детска кухня район "Искър"
адрес: гр. София 1592, ж.к. „Дружба І”, бл. 40
тел. 029791332
инструктор по хранене: В. Ангелова
"Искър" 1. ж.к. „Дружба І”, до 108. СОУ
2. ж.к. „Дружба І”, до 4. ОУ
3. ж.к. „Дружба ІІ”, трафопост до бл. 267
Детска кухня район "Средец"
адрес: гр. София 1000, ул. „Хан Аспарух” № 60
тел.: 029896670
директор: П. Илиева
"Средец"  
Детска кухня район "Средец"
адрес: София 1124, ул. „Тича” № 6
тел.: 029443865
директор: С. Генчева
"Средец"  
Детска кухня район "Студентски"
адрес: София 1700, до бл. 14 (ниско тяло)
тел.: 0884166795
директор: С. Петрова
"Студентски" 1. кв. „Дървеница”, ул. „Белимел” № 11, ДГ № 72 "Приказка без край"
2. бул. „Г. М. Димитров”, бл. 102, ДГ № 10 "Чебурашка"
3. Кухня майка, бл. 14 (ниско тяло)
Детска кухня район "Красно село"
адрес: гр. София 1618, ул. „Пчела” № 21
тел.: 029676706
директор: Р. Високомогилска
e-mail: dmk-2011@abv.bg
"Красно село" 1. ул. „Пчела” № 21
2. ул. „Ген. Ст. Тошев” № 34, ДГ № 8 "Проф. д-р Елка Петрова"
3. бул. „Цар Борис ІІІ” № 54 А, ДГ № 142 (бивше ЦДГ № 114)
 
Детска кухня район "Слатина"
адрес: гр. София 1574, ул. „Ал. Момчев” № 2
тел.: 0884801509
отговорник: В. Коцева
"Слатина"

1. ул. „Ал. Момчев” № 2, ДГ № 65 "Слънчево детство"
 

 

 

САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ С КУХНИ КЪМ ТЯХ АДРЕС КАПАЦИТЕТ ДИРЕКТОР ТЕЛЕФОН
СДЯ № 28  гр. София, район "Средец", ул. "Христо Белчев" № 41  30 Валентина Куликова-Владова 029872077
СДЯ № 70 "Мечо Пух" гр. София, район "Сердика", ул. "Ком" № 24  35 Лидия Лазарова  029367179 
СДЯ № 12 "Бебеландия" гр. София, район "Слатина", ул. "Плачковски манастир" № 11  60 Камелия Кекeрова 029444062
СДЯ № 56 "Калина" гр. София, район "Слатина", ул. "Елисавета Багряна" № 9  40 Стойка Димова 028722488
СДЯ № 57 "Приказка" гр. София, район "Слатина", ул. "Хр. Максимов" № 12  40 Иванка Вуканина 028720366 
СДЯ № 36 "Слънчево зайче"
 

Раздавателни пунктове:
1. СДЯ № 36 "Слънчево зайче" гр. София, район "Изгрев", ул. "Тодор Стоянов" № 15;
2.  ДГ № 34 „Брезичка“, ул. „Вл. Трендафилов“ № 1

80 Теменужка Иванчева 028720540
СДЯ № 23 "Ралица" гр. София, район "Лозенец", ул. "Ралица" № 4 50 Дора Григорова  028661762
СДЯ № 45 "Майор Франк Томпсън" гр. София, район "Лозенец", ул. "Майор Томпсън" № 40  60 Даниела Котева  028621077
СДЯ № 46 "Мики Маус" гр. София, район "Лозенец", ул. "Свети Наум" № 56 60 Ангелина Цолова 028662405 
СДЯ № 21 "Бон-бон" гр. София, район "Триадица", ул. "Стефан Малинов" № 2 25 Росица Владимирова  029523925
СДЯ № 35 "Вълшебство" гр. София, район "Триадица", ул. "Орехова гора" № 11 25 Росица Василева  028589032
СДЯ № 66 гр. София, район "Овча купел", ул. "681" № 5 60 Диана Ракова  029555579
СДЯ № 44 с. Бистрица, район "Панчарево", ул. "Тинтява" № 8 40 Янка Хасина  029922097