Сподели своето мнение

Image
Вашето мнение е важно за нас. Покажете своята ангажираност към развитието на столицата с мнения и поставяне на акценти върху важните теми за града. Това е мястото, на което можете да оставите своите коментари, идеи и предложения по отворените в момента теми. Те ще бъдат обобщени и предоставени на кмета и неговия екип.

Обществени обсъждания по специални нормативни актове

Image
Обществени обсъждания по специални нормативни актове, провеждани в случаите, когато в специален закон, както и отделна наредба за тях, е определено провеждането им като форма на обществена консултация, при отчитане на спецификите на различните видове обществени отношения, за които се отнасят. Приложените документи към всяко обсъждане дават информация относно темата, времето и мястото на провеждане на дебата, срока за подаване на становище до съответната администрация, както и инструкции за достъп до материалите.

Кандидатствай по програми на общината

Image
Страницата съдържа важна информация и материали за програми и проекти на Столична община. Предоставени са документи и указания за начина на участие на гражданите и фирмите в тях, посочени са сроковете за кандидатстване.

Анкети

Image
Тук можете да изразите своята позиция по актуални въпроси. Анкетите са създадени с цел определяне на нагласите на гражданите и гостите на града ни по текущи запитвания.

Обществени консултации

Image
Обществени консултации, провеждани по реда на Наредба за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (приета с Решение № 442 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г. на Столичен общински съвет, в сила от 15.09.2017 г.) при приемане на нормативни актове и стратегически документи на Столична община, както и определени с изрично решение на Столичен общински съвет/заповед на кмета на Столична община и други документи, за които да се проведе обществена консултация по реда на наредбата.

Участвай в кампании на общината

Image
Бъдете част от кампаниите на Столична община. Тук ще намерите информация за тях и за начина, по който бихте могли да се включите. На тази страница ще научите как да участвате в благотворителните инициативи, в кампаниите за разделно събиране на отпадъци, как да осиновите бездомно куче или да допринесете за по-чиста околна среда, както и още много възможности за активно участие в кампанийни дейности.