АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЧЛ. 89, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АДРЕСИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, НА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Заповед № СОА20-РД07-51/25.02.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 09 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Лозенец“, ул. „Чавдар Мутафов“ № 2.

Заповед № СОА20-РД07-50/25.02.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 23 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Панчарево“, с. Панчарево, ул. „Проф. Асен Киселинчев“ № 42В.

Заповед № СОА20-РД07-49/25.02.2020 г.

Относно изменяне на Заповед № СОА20-РД07-21/22.01.2020 г. на кмета на Столична община, както следва:

Текстът: „- район „Банкя“, гр. Банкя, ул. „Хисаря“ № 1, за сграда, предназначена за обект комплекс за здравеопазване, включващ здравни заведения, отразени с идентификатори 02659.2195.764.1, 02659.2195.764.2, 02659.2195.764.3, 02659.2195.4, курортна, туристическа сграда, отразена с идентификатор 02659.2195.764.5, попадаща в ПИ с идентификатор 02659.2195.764, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, стар номер УПИ VI, кв. 80 по плана на м. ,,гр. Банкя – Център“
да се чете:
„- район „Банкя“, гр. Банкя, ул. „Хисаря“ № 1, за сграда, предназначена за обект комплекс за здравеопазване, включващ здравни заведения, отразени с идентификатори 02659.2195.764.1, 02659.2195.764.2, 02659.2195.764.3, 02659.2195.764.4, курортна, туристическа сграда, отразена с идентификатор 02659.2195.764.5, попадаща в ПИ с идентификатор 02659.2195.764, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, стар номер УПИ VI, кв. 80 по плана на м. ,,гр. Банкя – Център“.

Заповед № СОА20-РД07-48/25.02.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 21 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Нови Искър“, с. Кътина, ул. „Климент Охридски“ № 8.

Заповед № СОА20-РД07-47/25.02.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 23 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Панчарево“, с. Панчарево, вилна зона „Градище“, № 32.

Заповед № СОА20-РД07-46/25.02.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 10 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се откриват следните адреси, на които може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Триадица“, ул. „Орехова гора“ № 17А
2. Район „Триадица“, ул. „Орехова гора“ № 17Б

Заповед № СОА20-РД07-45/25.02.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 20 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Връбница“, с. Мрамор, ул. „Захари Стоянов“ № 9А.

Заповед № СОА20-РД07-44/25.02.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 02 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Красно село“, ул. „Христо Матов“ № 19.

Заповед № СОА20-РД07-43/24.02.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 17 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Витоша“, кв. "Драгалевци", ул. „Мавровец“ № 28.

Заповед № СОА20-РД07-42/13.02.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 4 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район "Оборище", ул. "Буная" № 14.