АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЧЛ. 89, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АДРЕСИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, НА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Заповед № СОА20-РД07-81/23.03.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 21 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Нови Искър“, гр. Нови Искър, ул. “Додо Наков“ № 17.

Заповед № СОА20-РД07-80/23.03.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 23 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Панчарево“, с. Панчарево, ул. „Ралица“ (в.з. "Градище") № 16.

Заповед № СОА20-РД07-79/20.03.2020 г.

Относно изменение на Заповед № СОА19-РД07-216/26.07.2019 г. на кмета на Столична община, както следва:

Текстът:

„- район „Оборище“, ул. „Русалка“ № 9
за двуетажната жилищна сграда с идентификатор 68134.507.1161.1, попадаща в ПИ с идентификатор 68134.507.1161, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК (стар УПИ XIV-1161, кв. 19 по плана на м.„ж.к. "Орландовци " – "Малашевци част“)“

да се чете:

„- район „Оборище“, ул. „Русалка“ № 9
за двуетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 68134.408.116.1, попадаща в ПИ с идентификатор 68134.408.116, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, стар УПИ XVI-213, кв. 136”
Заповед № СОА20-РД07-71/18.03.2020 г.

Заповед № СОА20-РД07-78/20.03.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 17 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Витоша“, кв. "Симеоново", ул. „Панорама“ № 27.

Заповед № СОА20-РД07-77/18.03.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 16 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Студентски“, ул. „Стоян Камбарев“ № 10, вход А.

Заповед № СОА20-РД07-76/18.03.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 17 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Витоша“, кв. "Симеоново", ул. „Извор“ № 26.

Заповед № СОА20-РД07-75/18.03.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 10 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се откриват следните адреси, на които може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Триадица“, ул. „Мила Родина“ № 20, вход А
2. Район „Триадица“, ул. „Мила Родина“ № 20, вход Б.

Заповед № СОА20-РД07-74/18.03.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 09 от Заповед № РД-091467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се откриват следните адреси, на които може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Лозенец“, ул. „Георги Райчев“ № 17А, вх. А
1.1. Район „Лозенец“, ул. „Георги Райчев“ № 17А, вх. Б
2. Район „Лозенец“, ул. „Георги Райчев“ № 17Б, вх. А
2.1. Район „Лозенец“, ул. „Георги Райчев“ № 17Б, вх. Б
3. Район „Лозенец“, ул. „Георги Райчев“ № 17В, вх. А
3.1. Район „Лозенец“, ул. „Георги Райчев“ № 17В, вх. Б.

Заповед № СОА20-РД07-73/18.03.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 17 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Витоша“, ул. „Ген. Суворов“ № 62.

Заповед № СОА20-РД07-72/18.03.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 4 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Оборище“, ул. „Алеко Константинов“ № 34А.