АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЧЛ. 89, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АДРЕСИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, НА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

Заповед № СОА20-РД07-201/21.05.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 23 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Панчарево“, с. Панчарево, ул. „Димитър Пенев“ № 2А.

Заповед № СОА20-РД07-200/21.05.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 17 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се откриват следните адреси, на които може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Витоша“, кв. "Симеоново", ул. „Хотнишки водопад“ № 28А
2. Район „Витоша“, кв. "Симеоново", ул. „Хотнишки водопад“ № 28Б
3. Район „Витоша“, кв. "Симеоново", ул. „Хотнишки водопад“ № 28В
4. Район „Витоша“, кв. "Симеоново", ул. „Хотнишки водопад“ № 28Г
5. Район „Витоша“, кв. "Симеоново", ул. „Хотнишки водопад“ № 28Д
6. Район „Витоша“, кв. "Симеоново", ул. „Хотнишки водопад“ № 28Е
7. Район „Витоша“, кв. "Симеоново", ул. „Хотнишки водопад“ № 28Ж.

Заповед № СОА20-РД07-199/19.05.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 21 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Нови Искър“, с. Световрачене, ул. “Лесновска река“ № 2.

Заповед № СОА20-РД07-198/19.05.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 20 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Връбница“, ул. "13-та" № 33Б.

Заповед № СОА20-РД07-197/19.05.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 17 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Витоша“, кв. "Драгалевци", ул. „313-та“ № 6.

Заповед № СОА20-РД07-196/19.05.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 17 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Витоша“, ул. „Детелина“ № 13.

Заповед № СОА20-РД07-195/19.05.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 17 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Витоша“, с. Владая, ул. „Бор“ № 14.

Заповед № СОА20-РД07-194/18.05.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 19 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се откриват следните адреси, на които може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 620А, вход А
2. Район „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 620А, вход Б
3. Район „Люлин“, ж.к. „Люлин“, блок 620А, вход В.

Заповед СОА20-РД07-193/14.05.2020 г.

Относно изменение и допълнение на Заповед СОА19-РД07-19/25.01.2019 г. за допълване на адреси по НКНПА – район „Витоша“ поради установена явна фактическа грешка, както следва:

I. Заповед № СОА19-РД07-19/25.01.2019 г. на кмета на Столична община се изменя: Текстът в т. 1., абзац „първи“ „Витоша“ , ул. „Ралевица“ № 84А“ се заличава.

II. Заповед № СОА19-РД07-19/25.01.2019 г. на кмета на Столична община се изменя: В т. 8, абзац осми, вместо текста: „ж.к. София парк, блок 161 вход А“ „ж.к. София парк, блок 161 вход Б“ да се чете: „кв. "Симеоново", ж.к. „София парк“, блок 161“

III. Заповед № СОА19-РД07-19/25.01.2019 г. на кмета на Столична община се допълва с девет адреса.

Заповед № СОА20-РД07-192/14.05.2020 г.

Относно допълване на списъка с адреси, определени с Приложение № 23 от Заповед № РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, като се открива следният адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес:

1. Район „Панчарево“, с. Лозен, ул. „Чаушица“ № 8.