Обратно Детска градина № 9 „Пламъче”, район "Овча купел"


Обява относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2019/2020 г.


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 9 „Пламъче”, район "Овча купел", за: логопед.