Общинско предприятие "Туризъм"

Адрес: ул. ''Оборище'' № 44
Директор:  Антон Динков Пенев
Телефон: 029434728      
Факс: 029434768             
Е-mail: opto@info-sofia.bg
Web сайт: http://www.info-sofia.bg/

Предмет и дейност:

 • Извършва административното обслужване на лицата, подали заявление за категоризиране на туристически обект до кмета на Столична община съгласно Закона за туризма.
 • Участва в експертни работни групи по категоризация и извършва проверка на място в туристическите обекти, за които е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризация, изготвя констативен протокол с предложение за определяне или предложение за отказ от определяне на вид и категория; подпомага и участва в работата на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО).
 • Води, поддържа, съхранява и актуализира Регистър на категоризираните от кмета на Столична община туристически обекти.
 • Извършва контрол за категоризация на туристическите обекти, на категоризираните от кмета на Столична община туристически обекти, както и за водене на регистъра на настанените туристи и подадената информация за броя на реализираните нощувки съгласно Закона за туризма.
 • Съдейства на държавните органи при извършване на контрол върху качеството на туристическия продукт на територията на Столична община.
 • В резултат на правомощията по Закона за туризма съставя актове за установяване на административни нарушения и предлага на кмета на Столична община издаване на наказателни постановления, както и прекратяване на категория или понижаване на категория.
 • Организира и извършва маркетингови проучвания, които да служат за основа при разработването и осъществяването на рекламни и комуникационни кампании, с цел презентиране туристическия продукт на град София.
 • Подпомага и участва в работата на Консултативния съвет по въпросите на туризма.
 • Разработва и изпълнява Годишната програма за реклама на туристическия продукт на Столична община в страната и в чужбина.
 • Разработва краткосрочни концепции, програми и стратегия за развитие на туризма в град София.
 • Организира участието на Столична община в международни и национални туристически изложения, панаири и други, свързани с туризма, събития.
 • Организира изработването на рекламни материали, представящи София като атрактивна туристическа дестинация, както и тяхното разпространение.
 • Извършва продажба на рекламни материали, рекламна площ, аксесоари, сувенири и други, свързани с популяризиране на София като туристическа дестинация.
 • Събира, обработва, съхранява и актуализира база данни за единната система за туристическа информация. Участва в изготвянето, поддържането и актуализирането на  официалния туристически сайт на Столична община, рекламира и популяризира интернет страницата.
 • Осигурява информационното обслужване на туристите и гостите на град София чрез туристически информационни центрове или бюра.
 • Създадено с решение на Столичен общински съвет

 • Решение № 13 по Протокол № 48/17.02.2003 г.
 • Решение № 957 по Протокол № 120/11.10.2007 г. (за изменение)
 • Решение № 555 по Протокол № 67/11.09.2014 г. (заглавие; изменение и допълнение)