Общинско предприятие "Софияплан“

Адрес: Зона Б-5, бл. 11, вх. Б, ет. 17
Директор: Жоржета Василева-Сребрекова
Телефон: 029206862              
Е-mail: info@sofiaplan.bg
Web сайт: https://sofiaplan.bg/

Предмет и дейност:
 

 • Създава за територията на Столична община всички устройствени и стратегически планови документи о т висок ранг, свързани с прилагането на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, Закона за устройството на територията, Закона за регионалното развитие, различни правни ангажименти на общината, свързани с нейното развитие, и др.;
 • Координира или изпълнява изработването на всички секторни планове и стратегии на Столична община;
 • Изготвя задания за изменения и проекти за изменения на Общия устройствен план на Столична община;
 • Изготвя и актуализира Плана за интегрирано развитие на общината или подобни на него планове;
 • Изпълнява специализирани проучвания и разработки, произтичащи от Общия устройствен план;
 • Провежда мониторинг на изпълнението на общия и подробните устройствени планове, на Плана за интегрирано развитие на общината, на други общински стратегически планове, както и на всички секторни стратегии на Столична община;
 • Участва от името на Столична община в обсъждането, изработването и промяната на планове, проучвания и схеми, свързани с регионалното развитие на Зоната на активно влияние на София и на Югозападния район за планиране;
 • Представлява на експертно ниво Столична община в национални и международни проекти, програми и други форми на сътрудничество, свързани със стратегическото, пространственото и регионалното планиране;
 • Осъществява по възлагане на Столичния общински съвет, Кмета на Столична община или Главния архитект на Столична община специализирани комплексни проучвания, разработки и консултации, отнасящи се за територии или проекти с голямо обществено и/или инвестиционно значение;
 •  Предоставя на Столичния общински съвет и на Кмета на общината обобщаващо годишно изследване за състоянието на общината и тенденциите в нейното развитие;
 • Участва в работата на комисиите на общинския съвет, предоставяйки информация и консултации при вземането на решения за развитието на общината;
 • Участва с представител в заседанията на Общинския експертен съвет по устройство на територията;
 • Организира конкурси, изложби, публикации, както и създаването на различни медийни формати, свързани с пространственото и стратегическото планиране на общината.

ОП "Софпроект – Общ градоустройствен план“ е създадено с Решение № 7 по Протокол № 31/28.07.1997 г. на Столичен общински съвет.

С Решение № 391 по Протокол № 19/10.09.2020 г. на Столичния общински съвет се променя наименованието на общинското предприятие - от ОП "Софпроект – Общ градоустройствен план“ на ОП "Софияплан“.