Общинско предприятие "Столично предприятие за третиране на отпадъци"

Адрес: с. Яна, местност Садината
Директор: Фридрих Георгиев Катцер
Телефон: 0889077071
Web сайт:  http://spto.bg/

Предмет и дейност:
  • Получаване и обработване на битови отпадъци (до 410 000 тона годишно), които трябва да бъдат третирани, така че да се получава минимално количаство отпадък за обезвреждане чрез депониране.
  • Възстановяване на материали за рециклиране.
  • Производство на фракции на модифицирани горива (RDF ) по договорена спецификация.
  • Производство на продукт, който може да се използва при озеленяване и лесовъдство съгласно договорена спецификация.
  • Обработване и третиране по механичен и биологичен способ (сепариране на биоотпадъци /органични отпадъци) и получаване на биогаз.
  • Обработване и третиране по механичен и биологичен способ разделно събирани зелени отпадъци от градини, паркове, ландшафтно озеленяване и други.

Създадено с решение на Столичен общински съвет

  • Решение № 223/16.05.2013 г.
  • Решение № 607/24.10.2013 г. (за изменение)
  • Решение № 133/13.03.2014 г.
  • Решение № 3/20.01.2015 г.