Програма "Зелена София" 2017
Подпомага гражданското общество в реализацията на проекти, целящи да подобрят състоянието на зелената система на територията на общината ...

Съвет по безопасност на движението на децата в София – конкурсна процедура за набиране на проектни предложения
...

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – сесия м. февруари 2017 г.
Първа стратегическа цел: Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание ...

Проект „Превантивни мерки за недопускане на кризисни ситуации, предизвикани от намалена проводимост на речните корита на територията на Столична община”
...

Проект „Поддържане на откосите на язовирните стени и осигуряване проводимостта на водата при висока вълна на разстояние до 500 м след язовирните стени на язовирите общинска собственост”
...

Проект „Превантивни мерки за недопускане на кризисни ситуации, предизвикани от намалена проводимост на покрити участъци от речните корита на територията на Столична община”
...

Проект "Корекция на река Суходолска и ремонтни работи на язовир Суходол-2, квартал Суходол, район Овча купел"
...

Проект „Ремонтни работи на язовир „Мърчаево”
...

Проект „Ремонтни работи на язовир „Мрамор”
...

Проект „Изграждане на дясната дига на река Лесновска в рамките на регулацията на с. Челопечене с дължина 340 м.”
...