Заглавие Дата на създаване
Информация за договори с предмет Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община 22.12.2016
Работна група във връзка с необходимостта от осигуряване на транспортен достъп до вилна зона „Бранишки лозя“, местност „Манастирското“, в землището на кв. "Курило", гр. Нови Искър – СО 13.06.2018
Проект на График за движение на влакове 2018/2019 г. към 28.05.2018 година 11.06.2018
Заповед РД-02-15-16-24.01.2017 г. във връзка с изпълнението на железопътния участък гара Волуяк – гара Петърч по Проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман” 02.02.2017
Заповед РД-02-15-132-16.12.2016 г. за разрешаване изработването на проект за обект: „Модернизация на Железопътен участък гара София-гара Волуяк", част от проект „Развитие на железопътен възел София” 12.01.2017
Проект за подмяна и поставяне на нови указателни табели на улици, жилищни комплекси, паметници на културата и други значими обекти на територията на Столична община 23.12.2016