Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1377.1219, находящ се в гр. София, СО – район „Надежда“, ул. „Народни будители“ № 2

29.09.2023

"Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

27.09.2023

Район "Искър" удължава срока за подаване на оферти за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 3 (три) части от терен – публична общинска собственост, с адрес: район „Искър“, бул. „Кръстю Пастухов” № 18

27.09.2023

„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, с предназначение: за микробиологична лаборатория, вендинг машина и магазин за ортопедични и др.п. продукти

27.09.2023

„Втора МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот за извършване на тъговска дейност, предоставен за управление на "Втора МБАЛ – София" ЕАД

27.09.2023

Район „Сердика“ удължава с 15 (петнадесет) календарни дни крайния срок за подаване на оферти за участие в конкурс, с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на СО – р-н „Сердика“, с предназначение: център за работа с деца и младежи

26.09.2023

Район „Сердика“ удължава с 15 (петнадесет) календарни дни крайния срок за подаване на оферти за участие в конкурс, с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на СО – р-н „Сердика“, с предназначение: за открит склад

26.09.2023

Район „Нови Искър“ удължава срока за подаване на офертни предложения във връзка с конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, помещение с предназначение за склад, находящо се в административна сграда – кметство с. Световрачене, район „Нови Искър“

26.09.2023

Район „Средец“ удължава срока за подаване на офертни предложения за публично оповестен Конкурс № 3/31.08.2023 г. за отдаване под наем на обекти, представляващи части от имот – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо хранене – Ученически стол и Ученически бюфет, находящи се в сградата на 7. СУ „Свети Седмочисленици”

25.09.2023

Район „Люлин“ удължава срока за участие в конкурс за отдаване под наем за 3 години на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. София, ж.к. „Люлин-6 м.р.“, ул. „Полк. Никола Попов“ № 4, в сградата на 27. СУ „Акад. Георги Караславов“

25.09.2023