Заглавие Дата на публикуване
Район "Люлин" обявява удължаване на срока за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем за ученическо столово и бюфетно хранене в 27. СУ „ Акад. Георги Караславов“ 13.04.2022
Столична община открива публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост за магазини, подземни гаражи с МТЦ, хидрофор и трафопост, кв. 858, м. ж.к. "Вълчо Иванов“, район „Илинден“, за реализиране строителството на част от жилищен блок № 173 – секция I (вход „А“, стар блок 1), ж.к. „Света Троица“ 11.04.2022
Район „Лозенец“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект – павилион за търговия 07.04.2022
"Пазари Запад" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на 2 (два) обекта – паркинги 06.04.2022
Район „Лозенец“ открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, разположени в сградата на 35. СЕУ „Добри Войников“, с адрес: гр. София, ул. „Добри Войников“ № 16, както следва: за ученическо столово и бюфетно хранене 04.04.2022
Район „Искър“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 (пет) години или до предприемане на действия за реализиране на ПУП на недвижим имот – публична общинска собственост, с предназначение – временен открит паркинг 01.04.2022
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – едноетажна сграда, с площ от 116 кв. м 01.04.2022
Столична община обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община, през 2022 г., в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство – София” и „Държавно ловно стопанство – Витиня“ 30.03.2022
Район "Панчарево" обявява, че продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, находящ се в с. Кокаляне, ул. „Старата чешма“, ет. 3, представляващ самостоятелен обект за здравни и социални услуги – „За стоматологичен кабинет“ 29.03.2022
Район „Илинден“ обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на Общинската част от сграда – частна общинска собственост, с обща разгъната площ от 157,96 кв. м, с предназначение – за търговска дейност и офис, с административен адрес: район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, ул. „Цар Симеон“ № 263 28.03.2022