Заглавие Дата на публикуване
„ДКЦ XVII – СОФИЯ“ ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещение за аптека – първи етаж, състоящо се от 69,64 кв. м 11.05.2022
"Столичен електротранспорт" ЕАД обявява конкурс за отдаване на обекти под наем за срок от 3 години 10.05.2022
Район „Илинден“ продължава конкурсната процедура за отдаване под наем на общинската част от сграда с идентификатор 68134.1203.917.10 – частна общинска собственост, с обща разгъната площ от 157,96 кв. м, с адрес: ж.к. „Света Троица“, ул. „Цар Симеон“ № 263 10.05.2022
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – едноетажна сграда с площ от 116 кв. м, като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурс, обявен на 01.04.2022 г. 09.05.2022
Столична община обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот – частна общинска собственост 05.05.2022
"ДКЦ 14 – СОФИЯ" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на следните две помещения: помещение-зала и помещение-кабинет № 8, находящи се съответно в сутерена и на първи етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7 05.05.2022
„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на сграда, находяща се на ул. „История Славянобългарска” № 6, район "Сердика", с предназначение – за автосервиз 04.05.2022
„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството 04.05.2022
Конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на "ВиК" ЕАД гр. София в изпълнение на заповед № СОА20-РД09-3316/19.11.2020 г. на Кмета на СО 03.05.2022
Район „Лозенец“ обявява удължаването срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс: Отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижим имот – публична общинска собственост АОС № 4643/29.05.2003 г., разположени в сградата на 35. СЕУ „Добри Войников“, ул. „Добри Войников“ № 16 03.05.2022