Заглавие Дата на публикуване
Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, помещения, находящи се на втори етаж от двуетажна сграда, целият с площ от 286 кв. м (кметство 92,70 кв. м и здравна служба – 193,30 кв. м), находяща се в с. Долни Богров, ул. „1-ва“ № 31, съставляващ две помещения – обособени позиции № 1 и № 2, които ще се използват за лекарски кабинети 28.04.2022
Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, поземлен имот с площ от 1025 кв. м, находящ се в кв. „Ботунец“, ул. „Васил Левски“ № 2 със специфични условия за конкурса: за паркинг 28.04.2022
„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на Дружеството – едноетажна постройка и незастроен терен 27.04.2022
„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на Дружеството – терен, част от поземлен имот – за топлоенергийно производство, на входа на ТР „София” 27.04.2022
Район „Илинден“ обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на застроен поземлен имот с идентификатор 68134.1200.65, с площ 9086 кв. м, заедно с построена в поземления имот сграда с идентификатор 68134.1200.65.6 на 4 (четири) етажа 27.04.2022
„ЛОЗАНА” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти 20.04.2022
Подадено заявление за конкурс № 4-СО-2022 г. на Столична община 20.04.2022
Район „Сердика” обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти – помещения към трансформаторни постове" 18.04.2022
“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап и тролейбуси за продажба на бройка 18.04.2022
Столична община открива публично оповестен конкурс № 6-СО-2022 за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост 14.04.2022