Заглавие Дата на публикуване
„Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Павлово“, „Сребърна“ и в район „Студентски“ 09.09.2020
Район „Красна поляна” обявява удължаване с 15 /петнадесет/ дни срокът за подаване на оферти за отдаване под наем под наем на реални части от имот в улична регулация, публична общинска собственост, находящ се на територията на СО - район „Красна поляна”, м. ’’Разсадника - Бежанци”, бул.”Ал.Стамболийски” пред блокове 51 и 52, за разполагане на преместваеми обекти 26.08.2020
Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на земеделска земя /ниви/ – частна общинска собственост на територията на район „Кремиковци” 26.08.2020
Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, ползвани за лекарски и стоматологични кабинети, находящи се на територията на район „Нови Искър“ – с. Локорско, с. Доброславци и с. Мировяне“ 24.08.2020
"ДКЦ XVIII – София" ЕООД обявява таен търг за отдаване под наем на помещение стоматологичен кабинет, находящ се в гр. София, ул. „Емануил Васкидович" № 51 21.08.2020
Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляващ: реална част от имот 1,00 кв. м, за разполагане на терминално устройство – банкомат 21.08.2020
"Пета МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение – кабинет 131, находящ се на партерния етаж в сградата на болницата 17.08.2020
Район "Нови Искър" обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: помещение за книжарница на първи етаж в четириетажна сграда за образование на 170. СУ „Васил Левски“ 14.08.2020
Район "Младост" обявява конкурс „Столово хранене“ за организиране на ученическо столово хранене в 10. СУ „Теодор Траянов“ 10.08.2020
"Метрополитен" ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първи метродиаметър 07.08.2020