Заглавие Дата на публикуване
Район "Връбница" продължава срока за закупуване и подаване на документи за конкурса за отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост, за описаните имоти на ул. "Адам Мицкевич" № 41-a 21.05.2018
„ДКЦ VIII – София" ЕООД конкурс за отдаване под наем на помещения, включени в капитала на „ДКЦ VIII – София" ЕООД 15.05.2018
„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявява конкурс за определяне наемател на кабинет за медицинска/дентална/медико-дентална дейност и други неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД 15.05.2018
"Първа МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговска площ, находяща се във фоайето на партерния етаж, централен вход, предназначена за монтиране на 1 брой терминално устройство ATM (банкомат) 11.05.2018
“Вoдоснабдяване и канализация” ЕАД – София открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижими имоти 02.05.2018
„Пазари Запад“ ЕАД обявява търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи – реални части от недвижим имот, заедно с изградените в тях павилиони, собственост на "Пазари Запад" ЕАД – гр. София 30.04.2018
„Пета МБАЛ – София” EАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на „Пета МБАЛ – София”, за обект за хранене 27.04.2018
Район „Илинден” продължава конкурса за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда, частна общинска собственост, със специфично конкурсно условие – за офис 25.04.2018
Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост 25.04.2018
Район "Красно село" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на реални части от имот, частна общинска собственост, с обща площ 10,44 кв. м 24.04.2018