Заглавие Дата на публикуване
Район „Панчарево“ провежда публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на реални части от недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Панчарево“ – СО, за поставяне на преместваеми обекти (павилиони), със специфично конкурсно условие „за лотарийни игри“ 19.11.2018
Район „Нови Искър” обявява конкурс за: "Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“, гр. Нови Искър" 19.11.2018
Район „Кремиковци” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”, за кафе-сладкарница 16.11.2018
СО – район „Илинден”, продължава конкурс за отдаване под наем на обособени части от имоти – помещения публична общинска собственост – за организиране на ученическото столово хранене в общински училища 15.11.2018
Район "Панчарево" обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост – предназначени за лекарски и стоматологичен кабинет за здравно обслужване на населението, находящи се в с. Железница 14.11.2018
“Егида – София” ЕАД открива конкурси за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години, на търговски обекти, собственост на дружеството 12.11.2018
„ДКЦ XIII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение: "Кабинет по “Естетична дерматология”, ет. 1, с обща площ от 32 кв. м и чакалня" 09.11.2018
Район „Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на "лекарски и стоматологични кабинети", находящи се в сградите на Здравните служби в с. Казичене, с. Герман, с. Долни Пасарел и с. Бистрица – район "Панчарево” 08.11.2018
“ВиК” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД гр. София 07.11.2018
"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещение № 5 (аптека), намиращо се на 1. етаж в сградата 06.11.2018