Заглавие Дата на публикуване
”Метрополитен" ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от І, ІІ и ІІІ метродиаметър 11.06.2021
„ДКЦ XXX – СОФИЯ” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на аптека, находяща се на партера в сградата 09.06.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти и части от имоти 09.06.2021
„ДКЦ VIII – София" ЕООД обявява конкурс за кабинет, гаражна клетка и помещения 08.06.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти 08.06.2021
Район „Лозенец“ oткрива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект – павилион за търговия, намиращ се на кръстовището ул. „Козяк“ и ул. „Ран Босилек“ 07.06.2021
"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на седем помещения – кабинети, находящи се съответно на трети и първи етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7 02.06.2021
„Егида – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години, на търговски обекти, собственост на „Егида – София” ЕАД 02.06.2021
Район „Сердика“ обявява удължаване с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 01.06.2021 г. до 16.06.2021 г., на определения в утвърдената конкурсна документация № РСР21-ВК66-463/14.04.2021 г. краен срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на терени и помещения – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика“ 01.06.2021
Район „Надежда“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 5 (пет) години, на свободен нежилищен имот (терен) – частна общинска собственост: гр. София, район „Надежда“ 31.05.2021