Заглавие Дата на публикуване
"Първа МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от вътрешното пространство на партерния и първия етаж от сградата на болницата за поставяне на рекламни табели с медицинска и социална насоченост 17.01.2019
Район "Витоша" удължава срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурса за отдаване под наем за срок от 3 години на недвижим имот – публична общинска собственост на територията на район „Витоша”, представляващ стоматологичен кабинет 15.01.2019
Район „Надежда“ обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Надежда” – за охраняем автопаркинг 15.01.2019
Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ помещение (бивше кино „Аврора“) с площ от 496,06 кв. м – самостоятелен обект в сграда, за срок от десет години, за културна и обществена дейност 14.01.2019
Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на обособени части от имот в сграда – публична общинска собственост, представляващи 2 бр. терени със специфично конкурсно условие – за разполагане на вендинг автомати 14.01.2019
Район "Искър" обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, в сградата на район „Искър“ 11.01.2019
Столична община открива публично оповестен конкурс за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се на територията на район Надежда 11.01.2019
„Пазари Изток“ ЕАД организира конкурс за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане (проектиране и изпълнение) на жилищна сграда с търговски обекти и подземни гаражи върху недвижим имот, собственост на дружеството 07.01.2019
“ДКЦ 14 – София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещение – аптека, находящо се на първи етаж в сградата 04.01.2019
Район „Панчарево“ продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на реални части от недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Панчарево“ – СО, за поставяне на преместваеми обекти (павилиони), със специфично конкурсно условие „за лотарийни игри“ 27.12.2018