Заглавие Дата на публикуване
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост“, като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, обявен с обява от 17.08.2021 г., на район „Връбница“ 27.09.2021
Район „Сердика“ обявява удължаване до 12.10.2021 г. на определения краен срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – терен, и прилежащи сгради – частна общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика” 27.09.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти 24.09.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти 21.09.2021
“ВиК” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството 20.09.2021
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Павлово“, „Драгалевци“ и в район „Студентски“ 17.09.2021
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци” 17.09.2021
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета), находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Сребърна“, „Бъкстон“, „Драгалевци“ и дървени халета зад ИСК на УНСС 17.09.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на гаражи, паркоместа, магазини и др. 17.09.2021
Район „Сердика” обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район "Сердика” 15.09.2021