Назад

Район „Надежда“ удължава срока за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем на обособена част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район "Надежда", кв. "Требич", ул. “Латин Колев“ № 29

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със Заповед № СОА20-РД09-2281/07.02.2020 г. на кмета на Столична община, чл. 46, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, и във връзка с Протокол № 1/27.04.2022 г. на комисия, назначена със Заповед № РНД22-РД56-142/27.04.2022 г. на кмета на район „Надежда“ и Заповед № РНД22-РД56-143/27.04.2022 г. на кмета на район „Надежда“ за удължаване на срока.                  

 

1. Удължава се срокът за приемане на конкурсни документи за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район "Надежда", кв. "Требич", ул. “Латин Колев“ № 29, представлаващо помещения (кабинет и чакалня) с площ 38,24 кв. м, задено с прилежащите идеални части, представляващи 3,60 кв. м от общите части на сграда, с предназаначение за здравно заведение, с идентификатор 68134.1332.293.1 с АОС №3327/2019 г. до 17:00 ч. на 12.05.2022 г. (включително).

Със специфично конкурсно условие за здравно заведение.

- Начална  конкурсна месечна  наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на СО: 79,50 (седемдесет и девет и 0,50) лв. без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсна документация – СО – район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов” № 55, стая 101 – КАСА до 17:00 ч. на 12.05.2022 г. (включително).

3. Цена на конкурсната документация – 60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС.

4. Размер на гаранцията за участие – 100,00 (сто) лв.

5. Офертните предложения се приемат в сградата на СО – район „Надежда”, ул. "Кирил Дрангов" № 55, етаж 1 – фронтофис, срок на подаване до 17:00 ч. на 12.05.2022 г. (включително).

6. Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр. София, ул. "Кирил Дрангов" 55 от 10:00 часа на 13.05.2022 г. в заседателна зала.

7. Адрес и телефон на организатора: гр.София, район "Надежда", ул. "Кирил Дрангов" 55, стая 116, тел: 495-11-39,60.

8. Оглед  на общинския имот, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 до 16:30 ч.