Назад

Район „Лозенец“ открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, разположени в сградата на 35. СЕУ „Добри Войников“, с адрес: гр. София, ул. „Добри Войников“ № 16, както следва: за ученическо столово и бюфетно хранене

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Район „Лозенец“ – СО, открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, разположени в сградата на 35. СЕУ „Добри Войников“, с адрес: гр. София, ул. „Добри Войников“ № 16, сграда с идентификатор 68134.902.86.1, както следва:

Обособена позиция № 1: Ученически стол – с площ 372,36 кв. м;

Обособена позиция № 2: Ученически бюфет – с площ 41,38 кв. м.

Специфично конкурсно условие: за ученическо столово и бюфетно хранене.

1. Месечна наемна цена:

1.1 За обособена позиция № 1: Ученически стол – 274,80 лв. без ДДС

1.2 За обособена позиция № 2: Ученически бюфет – 30,54 лв. без ДДС.

1. Критерии за оценка:  регламентирани в чл. 8, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община. По обособена позиция № 1: Ученически стол – цена на купон за основно обедно меню не по-малко от 4,20 лв. (четири лева и двадесет стотинки) без ДДС и цена на един купон за ученик със специфични хранителни потребности не по-малко от 5,00 лв. (пет) без ДДС; предложение за безплатен обяд не по-малко от 2% от общия брой на учениците, които се хранят в стола. По обособена позиция № 2: Ученически бюфет – предложение за осигуряване на безплатни закуски не по-малка от 2% от общия брой на учениците в училището.    

2. Цена на конкурсната документация: 60,00 (шестдесет) лева с ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса: 1000,00 (хиляда) лева с ДДС.

4. Срок за закупуване на документацията за участие и подаване на оферти: район „Лозенец“, гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2 деловодство, след заплащане на цената в касата на районната администрация или по банков път по сметка на СО – район „Лозенец“, IBAN BG69SOMB91303124906301, при Общинска банка, всеки работен ден от 08:30 – 17:00 часа от 04.04.2022 г. до  28.04.2022 г. вкл.

5. Дата, място и час на провеждане на конкурса: 29.04.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на район „Лозенец“, на адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 7, зала 71.

За информация: тел. 02 865 94 36.