Назад

Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот - публична общинска собственост със специфично конкурсно условие - за склад, складова дейност

ОБЯВА


Cтолична община - Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на имот - публична общинска собственост в изпълнение на влязло в сила Решение №374 по Протокол №56, т.36 от 26.05.2022 г. на Столичен общински съвет, и Заповед № СОА22-РД09-1078/16.06.22 г. на кмета на Столична община, а именно: Имот -публична общинска собственост, актуван с АПОС №1337/28.03.2019 г. на кмета на CO - район "Красна поляна”, находящ се в гр.София, район “Красна поляна”, м. НПЗ “Средец”, УПИ II, кв.2, бул.”Н. Мушанов” №147, представляващ помещение с идентификатор 68134.1107.276.7 с площ от 117,00 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД18-50/02.11.2011 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Начална месечна конкурсна цена, определена от Столичен общински съвет, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на CO - 351 (триста петдесет и един) лева.

Специфично конкурсно условие - за склад, складова дейност.

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”,ул. „Освобождение” № 25, от 19.08.2022 г. до 19.09.2022 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” №25 - Деловодство от 19.08.2022 г. до 19.09.2022 г. от 08:30 часа до 17:00 часа.

Цена на конкурсната документация е 60 лв. с ДДС.

Гаранцията за участие в конкурса е 200 лв.

Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, Заседателна зала на 20.09.2022 г. от 10.00 часа.

Телефон за връзка: 02 9 217 241.