Назад

„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на Дружеството – едноетажна постройка и незастроен терен

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

 

„Топлофикация  София“ ЕАД – гр. София, ул. „Ястребец“ № 23 Б на основание Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала и Решение на УС на „Топлофикация София“ ЕАД по т. 10 от Протокол № 19 /14.04.2022 г., обявява конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на Дружеството:

 

Едноетажна постройка с идентификатор 68134.511.8.3 и незастроен терен, част от имот с идентификатор 68134.511.8

1. Местонахождение: гр. София, район „Сердика“, ул. „История Славянобългарска” № 6 (бивша ул. „202”), на територията на ТР „София”;

2. Състояние: нуждае са от ремонт за експлоатация по предназначение;

3. Площ: Едноетажна постройка със застроена площ – 150,00 кв. м и незастроен терен с площ – 100,00 кв. м.

Начална месечна наемна цена:

2500,00 лв./месец (две хиляди и петстотин лв./месец) без ДДС.

Консумативните разходи се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

Срок за отдаване под наем:

35 (тридесет и пет) месеца.

Закупуване на конкурсната документация:

Документацията се получава в сградата на ул. „Ястребец“ № 23 Б, стая 17, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. до 10.05.2022 г., срещу представен документ за платената цена в размер на 20,00 лв. (двадесет) лева без ДДС, заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД, IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBBGSF.

За въпроси и допълнителна информация на тел.: 02/ 903 32 20.

Краен срок и място за приемане на предложенията:

до 17:00 ч. на 10.05.2022 г. в деловодството на „Топлофикация София“ ЕАД, ул. „Ястребец“ № 23 Б, информационен блок, гише № 1 и/или 2.

Гаранционната вноска за участие в конкурса (депозит):

45,00 лв. (четиридесет и пет лева), която трябва да бъде представена под формата на парична сума, платима по сметка на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД,  IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBBGSF

Оглед на обекта:

Всеки работен ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 10.05.2022 г. след заявка на телефон 02 81 31 313.

Разглеждане и оценяване на предложенията: на 12.05.2022 г. в 11:00 ч. в Централното управление на „Топлофикация София“ ЕАД – ул. „Ястребец“ № 23 Б.

 

Пълният текст на обявата е публикуван на сайта на Дружеството www.toplo.bg