Назад

"Пазари Запад" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на 2 (два) обекта – паркинги


ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със Заповед № РД-08-21/28.02.2022 г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 02-НТД/2022 г. за отдаване под наем на 2 (два) обекта – паркинги.

Конкурсът се провежда на основание чл. 40, ал. 3 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговските дружества с общинско участия в капитала и Решение № 77 на Съвета на директорите на „Пазари Запад” ЕАД по т. 1 от Протокол № 77 от 23.02.2022 г.

Цената на конкурсната документация е 50 (петдесет) лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 06.04.2022 г. до 19.04.2022 г.  включително в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД, София, 1408, бул. “Петко Каравелов“ № 5, ет. 2.

За повече информация на тел. 0888 759 717 – Борисов.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 06.04.2022 г. до 19.04.2022 г.  включително.

 

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ – ПАРКИНГИ И НАЧАЛНА НАЕМНА ЦЕНА

 

ПАРКИНГ „РОСИЦА”, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД СОФИЯ, БУЛ. „ВАРДАР”,СРЕЩУ БЛ. 35 – Р-Н „КРАСНА ПОЛЯНА“:

    Площ     кв. м

Начална наемна цена

в лева без ДДС

Предназначение

Изградени комуникации

 

1397,00

 

800,00

 

Паркинг

Ел. захранване (партидата не е собственост на „Пазари Запад” ЕАД)

 

ПАРКИНГ „ЗЛАТЕН РОГ”, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД СОФИЯ, МЕЖДУ БУЛ. „ВЪЗКРЕСЕНИЕ” И УЛ. „КУБАН“ – Р-Н „КРАСНА ПОЛЯНА“

   Площ    кв.м

Начална наемна

цена в лева без ДДС

Предназначение

Изградени комуникации

 

1416,00

 

850,00

 

Паркинг

Ел. захранване (партидата не е собственост на „Пазари Запад” ЕАД)


СХЕМИ ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ – ПАРКИНГИ