Заглавие Дата на публикуване
"ДКЦ 12 - София" ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот, частна общинска собственост, за зъботехническа лаборатория и кафе 20.02.2019
„Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект, находящ се в р-н “Студентски” 20.02.2019
Район „Илинден” продължава конкурс за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, представляващ помещение (бивше кино „Аврора“) с площ от 496,06 кв. м, за самостоятелен обект в сграда 19.02.2019
Район "Красна поляна" обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот, частна общинска собственост, за поставяне на преместваеми търговски обекти 18.02.2019
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти - частна общинска собственост 18.02.2019
Район „Илинден“ обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот - общинска собственост, на територията на район „Илинден“ 15.02.2019
Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот, частна общинска собственост 14.02.2019
"Метрополитен" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на свои обекти 13.02.2019
Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци 12.02.2019
Район „Банкя" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на едноетажна сграда за обществено хранене - частна общинска собственост 11.02.2019