Заглавие Дата на публикуване
Район „Връбница” продължава срока на конкурс за отдаване под наем на части от нежилищен имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, СО – район „Връбница“, ж.к. „Обеля 2“, в сградата на 140. СУ „Иван Богоров“ – за книжарски щанд 06.12.2018
„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост – кабинет, намиращ се на първи етаж на Блок А в база „Коперник“ на „ДКЦ XXII – София” ЕООД 05.12.2018
Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост на територията на район „Витоша“, представляващ стоматологичен кабинет от 18.45 кв. м, находящ се в сградата на кметство Мърчаево в с. Мърчаево 04.12.2018
“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на жилищна сграда – еднофамилна, находяща се в гр. София, р-н „Студентски“, ул. „21 век“ № 4 03.12.2018
“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Княжево" – "Звездица“, “Павлово“, район „Студентски“ и „Римска стена“ 03.12.2018
“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета, складове, халета), находящи се на пазари „Римска стена“, „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Зад ИСК към УНСС“, „Бъкстон“, „Драгалевци“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Княжево" – "Звездица“ 03.12.2018
“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци” 03.12.2018
Район „Люлин“ обявява удължаване на срока на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот с предназначение за склад и магазин 29.11.2018
Район „Нови Искър” удължава конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следния имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър”, представляващ лекарски кабинет с манипулационна" 29.11.2018
Столична община обявява търг с явно наддаване за продажбата на вещи – отпадъци, получени в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, ИБТ „Хан Богров”, с. Яна 23.11.2018