Във връзка с прилагане на разпоредбите на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс относно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения на лица, участващи в процедура по обявени обществени поръчки, е въведена услуга по електронно предоставяне на тази информация. Тя е предназначена само за държавни институции и е безплатна.

Приложението за достъп до електронните услуги, издавани на всички държавни институции от дирекция „Общински приходи“ на Столична община, се намира на следния адрес:

https://melia.uslugi.io:9443/OnlineServicesWSClient

Потребителите, които не са се регистрирали, трябва да го направят еднократно като се ауторизират с техния КЕП (квалифициран електронен подпис).

Извежда се следното съобщение:

 

За да се продължи процесът на регистрация, се отива на бутон „Заявка“.

Извежда се съобщение, при което, след преглед в рамките на един работен ден, заявката се потвърждава или отхвърля.

Достъпът на потребителите от една държавна институция е ограничен до 3 (трима) служители.

 

След успешна регистрация потребителят може да ползва дадените му функционалности чрез бутон „Справки“.

 

Генерираната справка има възможност да бъде отворена през бутон „Open” и разгледана или запомнена чрез бутон „Save“ в PDF формат.