СДЕЛКИ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

2021 година

Сделки по реда на Закона за устройство на територията за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Учредяване право на ползване върху недвижими имоти – частна общинска собственост, за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Справка за придобитите от Столична община чрез покупка недвижими имоти за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021 г.

Справка за придобитите от Столична община недвижими имоти чрез дарения за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021 г.

   Продажби на недвижими имоти – частна общинска собственост, за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021 г.

   Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване за периода   от  01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

   Учредяване на сервитутни права в полза на Столична община за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021 г. 

 
  Справка за придобитите от Столична община недвижими имоти чрез сделки с Областния управител на Област София, на основание чл. 54 от Закона за държавната собственост. 
Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти – частна държавна собственост в полза на Столична община
 

 Справка за извършените сделки за определяне идеалните части на съсобственост на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5, във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 3 и ал. 5 от ЗУТ, за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

2020 година

Продажби на недвижими имоти – частна общинска собственост, за периода от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.

Справка за придобитите от Столична община чрез покупка недвижими имоти за периода от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.

Справка за придобитите от Столична община недвижими имоти чрез дарения за периода от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.

Учредяване на сервитутни права в полза на Столична община за периода от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.

Справка за извършените сделки за определяне идеалните части на съсобственост на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5, във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 3 и ал. 5 от ЗУТ, за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване за периода от  01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Сделки по реда на Закона за устройство на територията за периода от  01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

  
   Учредяване право на ползване върху недвижими имоти – частна  общинска собственост, за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
 
 
   Продажби на общински жилища от районните администрации за периода  от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.

 

Справка за придобитите от Столична община недвижими имоти чрез сделки с Областния управител на Област София, на основание чл. 54 от Закона за държавната собственост
Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти – частна държавна собственост, в полза на Столична община

2019 година

Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 г.

Продажби на недвижими имоти – частна общинска собственост, за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 г.

Справка за придобитите от общината чрез покупка недвижими имоти за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 г.

Справка за извършените сделки за определяне идеалните части на съсобственост на основание чл. 17, ал. 2, т. 3 и ал. 5 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 г.

Справка за придобитите от Столична община недвижими имоти чрез дарения за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 г.

Учредяване на сервитутни права в ползва на Столична община за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 г.

Справка за извършените сделки за прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба за периода 01.01.2019 до 31.12.2019 г.

Сделки по реда на Закона за устройство на територията за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 г.

Учредяване право на ползване върху недвижими имоти – частна общинска собственост, за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 г.

2018 година

Сделки по реда на Закона за устройство на територията за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Продажби на недвижими имоти – частна общинска собственост, за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Справка за придобитите от общината чрез покупка недвижими имоти за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Справка за извършените сделки за определяне идеалните части на съсобственост на основание чл. 17, ал. 2, т. 3 и ал. 5 от ЗУТ за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Справка за придобитите от Столична община недвижими имоти чрез дарения за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Учредяване на сервитутни права в ползва на Столична община за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Учредяване право на ползване върху недвижими имоти – частна общинска собственост, за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Справка за извършените сделки за прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Продажби на общински жилища от районните администрации за периода от  01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

2017 година

Сделки по реда на Закона за устройство на територията за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Учредяване право на ползване върху недвижими имоти – частна общинска собственост, за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Продажби на недвижими имоти – частна общинска собственост, за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Продажби на общински жилища от районните администрации за  периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

   Справка за извършените сделки за прекратяване на съсобственост чрез  доброволна делба за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

  Справка за придобитите от общината чрез покупка недвижими имоти за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Учредяване на сервитутни права в полза на Столична община за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Справка за придобитите от Столична община недвижими имоти чрез дарения за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

2016 година

Сделки по реда на Закона за устройство на територията за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Учредяване право на ползване върху недвижими имоти – частна общинска собственост, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Продажби на недвижими имоти – частна общинска собственост, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Продажби на общински жилища от районните администрации за  периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Справка за придобитите от общината чрез покупка недвижими имоти за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Сделки за учредяване на сервитути върху частни имоти в полза на Столична община за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Справка за извършените дарения на недвижими имоти за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

2015 година

Сделки по реда на Закона за устройство на територията за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

Учредяване право на ползване върху недвижими имоти – частна общинска собственост, за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

Продажби на недвижими имоти – частна общинска собственост за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

Продажби на общински жилища от районните администрации за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

Сделки за прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

Справка за извършените дарения на недвижими имоти за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

Справка за придобитите от общината чрез покупка недвижими имоти за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

Справка за извършените сделки за определяне квоти на съсобственост по реда на ЗУТ за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

2014 година

Сделки по реда на Закона за устройство на територията за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

Учредяване право на ползване върху недвижими имоти – частна общинска собственост, за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

Продажби на недвижими имоти – частна общинска собственост, за периода от 01.01.2014 г. до 30.12.2014 г.

Продажби на общински жилища от районните администрации за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

Справка за извършените дарения на недвижими имоти за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

Справка за придобитите от общината чрез покупка недвижими имоти за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

Справка за извършените сделки за определяне квоти на съсобственост по реда на ЗУТ за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

2013 година

Сделки по реда на Закона за устройство на територията за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.

Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.

Учредяване право на ползване върху недвижими имоти – частна общинска собственост, за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.

Продажби на недвижими имоти – частна общинска собственост, за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.

Продажби на общински жилища от районните администрации за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.

Справка за извършените сделки „ЗАМЯНА” за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.

Справка за извършените сделки за прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.

Справка за извършените дарения на недвижими имоти за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.

Справка за придобитите от общината чрез покупка недвижими имоти за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.

2012 година

Сделки по реда на Закона за устройство на територията за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

Учредяване право на ползване върху недвижими имоти – частна общинска собственост, за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

Продажби на недвижими имоти – частна общинска собственост, за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

Продажби на недвижими имоти – частна общинска собственост, от районните администрации – за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

Доброволна делба за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

Дарения на общински имоти за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

2011 година

Сделки по реда на Закона за устройство на територията за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

Учредяване право на ползване върху недвижими имоти – частна общинска собственост, за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

Продажби на недвижими имоти – частна общинска собственост, за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

Продажби на недвижими имоти – частна общинска собственост, от районните администрации – за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

Доброволна делба за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

Дарения на общински имоти за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

2010 година

Сделки по реда на Закона за устройство на територията за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

Учредяване право на ползване върху недвижими имоти – частна общинска собственост за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

Продажби на недвижими имоти – частна общинска собственост, за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

Продажби на недвижими имоти – частна общинска собственост, от районните администрации – за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

Доброволна делба за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

Дарения на общински имоти за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

2009 година

Сделки по реда на Закона за устройство на територията за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

Учредяване право на ползване върху недвижими имоти – частна общинска собственост за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

Продажби на недвижими имоти – частна общинска собственост, за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

Продажби на недвижими имоти – частна общинска собственост, от районните администрации – за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

Дарения на общински имоти за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

Сделки за замяна по реда на Закона за общинската собственост за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

2008 година

Сделки по реда на Закона за устройство на територията за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.

Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.

Учредяване право на ползване върху недвижими имоти – частна общинска собственост, за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.

Продажби на недвижими имоти – частна общинска собственост, за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.

Продажби на недвижими имоти – частна общинска собственост, от районните администрации – за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.

Дарения на общински имоти за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.

Сделки за замяна по реда на Закона за общинската собственост за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.