РЕГИСТЪР НА СДЕЛКИТЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


Данните за сделките по придобиване и разпореждане с общинска собственост се генерират от ИС ПРОМИС и са актуални в реално време

 

►    Регистър на разпореждания с общински имоти

►    Регистър на учредени вещни права

►    Регистър на учредени на общината сервитути

►    Регистър на придобити от общината имоти чрез сделки

►    Сделки по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ)

 

 

РЕГИСТЪР НА СДЕЛКИТЕ – АРХИВ 2008 - 2021


2021 година


2020 година


 2019 година


2018 година


2017 година


2016 година


2015 година


2014 година


2013 година


2012 година


2011 година


2010 година


2009 година


2008 година