Назад

Концесия №3

Номер по регистрация
3  
Идентификационен номер
122
Номер и дата на решението на СОС за предоставяне на концесия и всички последващи решения
Откриване на процедура за предоставяне на концесия – СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Решение № 6 (Протокол № 20 от 20.12.1996 г., гр. София). Решение № 7 (Протокол № 20 от 20.12.1996 г., гр. София). на СОС е по отношение на територията на район “Младост”. 
Номер и дата на заповедта за назначаване на тръжната или конкурсна комисия
 
Предмет на концесията
Концедентът предоставя на Концесионера, а последният приема да осъществява следните общински дейности: сметоизвозване, извозване на уличната смет, лятно улично почистване, включващо миене, машинно метене, ръчно метене и зимно улично почистване на териториите на определени райони на СТОЛИЧНА ОБЩИНА. 
Индивидуализация на обекта на концесия
 Общинските дейности по поддържане на чистотата се извършват на територията на следните райони на СТОЛИЧНА ОБЩИНА: "Витоша", "Овча купел", "Люлин", "Триадица", без територията, заключена между бул. "Христо Ботев", бул. "Скобелев", бул. "Витоша" и ул. "Позитано", съобразно Приложение № 1, което е неразделна част от Концесионния договор.
Срок на концесията
 10 години
Дата на сключване на концесионния договор
 03/06/1999 г.
Дата на влизане в сила на концесионния договор
 19/09/1999 г.
Наименование, седалище и адрес на управление на концесионера, представителство и данни по регистрация на концесионера
Наименование: "ВОЛФ 96" EООД

Седалище: гр. София, район Младост, бул. Цариградско шосе No 48-50

Адрес на управление: гр. София, район Младост, бул. Цариградско шосе No 48-50

Представителство: Антон Ризов и Николай Проданов заедно

БУЛСТАТ: 121238596

Съдебна регистрация: ф.д. № 12860 от 21.10.1996 г. на Софийски градски съд
Длъжностно лице или структура, осъществяваща контрол по изпълнение на договора
кмета на община Столична  
Имуществени права на концесионера
Чл. 11 Когато осъществяването на концесията и изпълнението на договора се възпрепятствуват или затрудняват от права или фактически действия на трети лица КОНЦЕСИОНЕРЪТ може да предприема самостоятелно действие за защита на интересите си и за споразумение с тези лица, като предварително уведоми за това КОНЦЕДЕНТА в писмена форма. В тези случаи КОНЦЕДЕНТЪТ е длъжен да окаже необходимите съдействие. 
Имуществени задължения на концесионера
Чл. 12. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен: 
(1) Да извършва дейностите, предмет на настоящия договор, качествено и 8 срок, като изпълнява стриктно указанията на КОНЦЕДЕНТА, а именно: 
а) Да извършва улично почистваме - целогодишно, съгласно нормативните документи за организация на комуналните дейности и поддържане на чистотата. 
б) Да извършва сметоизвозване (битово и улично) целогодишно от съдовете за смет, като поддържа същите в добър вид и при необходимост ги заменя с нови. 
в) Да отстранява текущи и случайни замърсявания и заледявания - в срок до 4 часа от подаването на сигнала. 
(2) В случаите на природни бедствия, порой, бури, снеговалеж, пожари и други извънредни ситуации КОНЦЕСИОНЕРА е длъжен да бъде на разположение и разпореждане на оперативния щаб при СО, Кмета на СО или упълномощени от него лица. 
(3) Да съобщава незабавно на КОНЦЕДЕНТА за възникнали трудности. 
(4) Незабавно да уведоми КОНЦЕДЕНТА в писмена форма за настъпили обстоятелства, обосноваващи изменение в правните или други условия за осъществяване на концесията. 
Имуществени права на концедента
Чл. 8 (1) КОНЦЕДЕНТЪТ има право да проверява изпълнението на настоящия договор по всяко време, стига с това да не пречи на работата на КОНЦЕСИОНЕРА, като контролира ежедневно качеството на извършената дейност, съгласно предварително съгласувани наряди за сметоизвозване, улично почистване и зимно поддържане, както и за всички допълнително възложени работи. 
(2) КОНЦЕДЕНТЪТ оценява състоянието по чистотата и зимното почистване на териториите в рамките на 24 часа, като протоколите за качеството на извършената работа се уточняват и подписват ежедневно през цялата година съгласно методика, подробно описана в Приложение N 6, което е неразделна част от настоящия договор. 
(3) Оценяването на чистотата на териториите при обявени стихийни бедствия става непосредствено след привеждането им в изискуем вид като срока се определя от Столичния щаб. 
Чл.9 КОНЦЕДЕНТЪТ има право да възлага на КОНЦЕСИОНЕРА и други допълнителни работи по предмета на настоящия договор, като осигурява средства за извършената работа по допълнителни поръчки, заявени от него или от упълномощени от него лица (дежурен диспечер в СО, ръководител на управление и други) за предотвратяване последствията от стихийни бедствия, аварии, пожари и т.н. 
Имуществени задължения на концедента
чл. 6 КОНЦЕДЕНТЪТ е длъжен: 
... 
/2/ Да осигури на КОНЦЕСИОНЕРА необходими условия, с оглед изпълнението на настоящия договор. 
/3/ Да не създава пречки при упражняването на правата по настоящия договор. 
/4/ Да заплаща на КОНЦЕСИОНЕРА договореното възнаграждение. При забавено изпълнение на това задължение се дължи лихва, равна на основния лихвен процент на БНБ за съответния период. 
/5/ Да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА в случаите, когато изпълнението на задълженията му се възпрепятстват или затрудняват от права или фактически действия на трети лица. В тези случаи КОНЦЕДЕНТЪТ по искане от КОНЦЕСИОНЕРА, отправено в писмена форма, е длъжен да предприеме необходимите според обстоятелствата правни и фактически действия за отстраняване на пречки или затруднения. 
/6/ Незабавно да уведоми КОНЦЕСИОНЕРА в писмена форма за настъпили обстоятелства, обосноваващи изменение в правните или други условия за осъществяване на концесията. В този случай страните са длъжни да започнат преговори с оглед избягване на неблагоприятните последици. 
ЧЛ. 7 КОНЦЕДЕНТЪТ е длъжен чрез управление "Екология, благоустройство и чистота" да контролира, приема и подписва Всички документи по изпълнение на настоящия договор, като проверява качеството на извършените от КОНЦЕСИОНЕРА дейности и го уведомяват незабавно за открити недостатъци. 
... 
Чл. 11 Когато осъществяването на концесията и изпълнението на договора се възпрепятстват или затрудняват от права или фактически действия на трети лица КОНЦЕСИОНЕРЪТ може да предприема самостоятелно действие за защита на интересите си и за споразумение на тези лица, като предварително уведоми за това КОНЦЕДЕНТА в писмена форма. В тези случаи КОНЦЕДЕНТЪТ е длъжен да окаже необходимите съдействие. 
Методика за определяне на Концесионното възнаграждение
Концесионерът не дължи концесионно възнаграждение. Съгласно чл.3, включен в графа "Задължения на Концедента", Концедентът дължи на Концесионера месечна цена. 
Дата, основание и акт за прекратяване на Концесионния договор, а в случаите на прекратяване по право – дата и основание за прекратяване.Методика за определяне на Концесионното възнаграждение.
Уведомяваме Ви, че договорът за концесия с “ВОЛФ 96” ООД е прекратен поради изтичане на срока. 
Забележки по вписаните обстоятелства
 
Дата на вписване и име на длъжностното лице.