Назад

Концесия №5

Номер по регистрация
5  
Идентификационен номер
Партиден № О – 00145
Номер и дата на решението на СОС за предоставяне на концесия и всички последващи решения
Решение № 3 от 30.11.1998г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия; 
Решение № 1, т.2 от Протокол № 3 от 24.11.1999 г. определя концесионера. 
Номер и дата на заповедта за назначаване на тръжната или конкурсна комисия
 
Предмет на концесията
Концедентът предоставя на Концесионера, а той приема специално право на ползване на Публичните Активи на водоснабдителната и канализационната система на гр. София, вкл. нейната реконструкция и разширение съгласно Проекта към Договора срещу изключително разрешение да предоставя услугите в границите на Концесионната площ. 
Индивидуализация на обекта на концесия
 Публичните активи на водоснабдителната и канализационната система на гр. София, вкл. нейната реконструкция и разширение, които ще бъдат изградени от и със средства, осигурени от Концесионера.
Срок на концесията
 25 години
Дата на сключване на концесионния договор
 23/12/1999 г.
Дата на влизане в сила на концесионния договор
 06/10/2000 г.
Наименование, седалище и адрес на управление на концесионера, представителство и данни по регистрация на концесионера
Наименование: Софийска вода АД

Седалище: гр. София, ж.к. "Младост-4", ул. "Бизнес парк" № 1, сграда 2А

Адрес на управление: гр. София, ж.к. "Младост-4", ул. "Бизнес парк" № 1, сграда 2А

Представителство: изпълнителен директор Лесли Антъни Бел

БУЛСТАТ: 130175000

Съдебна регистрация: ф.д. № 16172 /1999 г.
Длъжностно лице или структура, осъществяваща контрол по изпълнение на договора
ЗВЕНО ЗА МОНИТОРИНГ НА КОНЦЕСИЯТА 
Имуществени права и задължения на страните по Договора:
 1. имуществените права на Концесионера са:
  • право на собственост;
  • достъп до земя;
  • придобиване на земя.
 2. имуществените права на Концедента са:
  • право на собственост и на ползване;
  • забрана за прехвърляне, даване под наем и обезпечения.
 3. имуществените задължения на Концесионера са: 
  • да урежда необходимото финансово обезпечаване на Проекта;
  • да извършва и предоставя услугите;
  • да експлоатира и поддържа публичните активи;
  • да отговаря на изискванията към изпълнението, като действа в съответствие с добрата инженерингова и експлоатационна практика;
  • да се съобразява със задълженията си, посочени в чл.8, във връзка с доставката на необработена вода до системата;
  • да получава, подновява или удължава изисканите съгласия, различни от съгласията на Концедента;
  • да отговаря на и да изпълнява изискването за минимална капитална инвестиция;
  • да изготви проучването на канализираната площ в съответствие с изискванията на чл.19.2 за целите на определяне на експлоатационните възможности и капацитет на съществуващите публични активи, включващи системата за отпадни води и приоритетните изисквания към ремонта, възстановяването и модернизацията на такива съществуващи публични активи;
  • да осъществи модела на мрежата в съответствие с изискванията на чл.19.2 с цел определяне на експлоатационните възможности и капацитет на съществуващите публични активи, представляващи водоснабдителната и разпределителната система и приоритетните изисквания към ремонта, възстановяването и модернизацията на такива съществуващи публични активи;
  • да измерва, фактурира и инкасира плащанията за услугите от клиентите;
  • да предава на Концедента доклади и информация относно Проекта в съответствие с чл.27, както и да предоставя необходимата информация за целите на мониторинга на изпълнението от страна на Концесионера съгласно този Договор за концесия във връзка с удовлетворяването на изискванията към изпълнението от Концесионера; 
  • да предоставя и подновява гаранцията за изпълнение в съответствие с чл.6;
  • да сътрудничи като цяло на Концедента в интерес на точното изпълнение на Проекта.
 4. имуществените задължения на Концедента са:
  • да предостави на Концесионера изключителните права, посочени в чл.2 и да не предоставя през времетраенето на срока на концесията каквито и да са такива изключителни права на което и да е трето лице (или на съществуващия оператор);
  • да предоставя, получава, представя, подновява или продължава съгласията на Концедента за Концесионера;
  • да представя на Концесионера данни и информация, притежавани от Концедента, които се изискват за целите на управлението, експлоатацията, развитието и финансирането на Проекта и да известява Концесионера за каквито и да са промени или допълнения, свързани с тях, и да предава копия от тях на Концесионера, когато и по начина, по който са основателно поискани;
  • да предоставя на Концесионера такова съдействие, което Концесионерът може основателно да поиска във връзка с получаването и подновяването от Концесионера на необходимите съгласия (различни от съгласията на Концедента);
  • през времетраенето на първите пет договорни години след датата на влизане в сила, да предостави на Концесионера депото за утайки за целите на депониране на утайките;
  • да се придържа към задълженията си, посочени в чл.8 във връзка с доставката на необработена вода до системата;
  • да сътрудничи като цяло на Концесионера в интерес на точното изпълнение на Проекта;
  • да осигури съществуващият оператор да сключи Договора между акционерите, и до степента на своето правомощие и контрол да осигури съществуващият оператор да изпълнява всички свои задължения съгласно Договора между акционерите и съгласно който и да е друг Договор, сключен от съществуващия оператор за целите на Проекта;
  • да продава или по друг начин да разполага с акциите си в съществуващия оператор без предварителното писмено съгласие на Концесионера (като такова съгласие няма да бъде неоснователно отказано или забавено), при условие, че за Концесионера е разумно да оспори която и да е предложена продажба или разпореждане когато, която и да е предложена продажба или разпореждане с акции е за конкурент на Концесионера или БидКо. Ако Концесионерът не отговори на искане за неговото съгласие за която и да е предложена продажба или разпореждане с такива акции в срок от 30 работни дни от съответното искане, се счита, че Концесионерът е съгласен с продажбата или разпореждането, посочени в искането.
 
Вид и размер на отговорността за неизпълнение на задълженията по Договора
 1. гаранция за изпълнение:
  • Предоставяне – Концесионерът се задължава преди датата на влизане в сила да предостави на Концедента гаранция за изпълнението, издадена от банка, приемлива за Концедента, на стойност от US$ 750,000. "Приемлива банка" е първостепенна международна банка, чийто дългосрочен дълг е оценен най-малко АА от Standard and Poors или равностойна оценка на Mood's Investment Services. Без да се засягат изискванията на чл.6.2 такава гаранция за изпълнението остава валидна и изпълнима от Концедента за минимален период от 12 месеца;
  • Подновяване – Гаранцията за изпълнение се подновява или заменя от Концесионера в такива срокове, които са необходими да се гарантира, че гаранцията за изпълнение отговаря на изискванията на чл.6.1 и е налице и изпълнима от Концедента по всяко време през срока на концесията;
 2. санкции за неизпълнение на изискванията към изпълнението:
  • съгласно чл.24.1.4, в случай че Концесионерът не успее през който и да е Месец да изпълни изискванията към изпълнението, Концесионерът е отговорен в съответствие с приложимите санкции, както са предвидени в Приложение 4. Този чл.24.1 и Приложение 4 са без да се засяга каквато и да е отговорност на Концесионера да плати каквито и да е санкции, наложени от който и да е Закон и без да се нарушва чл.32.3, Концесионерът е изцяло и единствено отговорен за плащането на каквито и да е санкции, наложени от Закона;
  • съгласно чл.24.1.3, доколкото каквито и да е санкции наложени от Закон са във връзка с каквито и да е въпроси, за които Концесионерът е отговорен да плати каквато и да е санкция съгласно този Договор за Концесия, размерът на санкцията, която Концесионерът е отговорен да плати на Концедента съгласно този Договор за концесия във връзка със съответния въпрос се намалява от сумата, платима от Концесионера във връзка със санкцията наложена по Закон;
  • чл.24.1.2 няма да се прилага към която и да е санкция, платима от Концесионера на който и да е клиент съгласно този Договор за концесия;
  • ако Концесионерът е отговорен да заплати каквито и да са санкции съгласно този Договор за концесия на Концедента като последица от появата на относимо събитие, Концедентът: 
   (а)може по своя лична преценка всяко време; и 
   (б) през време, през което Концесионерът използва възможните усилия да обезщети обстоятествата, станали причина за възникване на отговорността да заплати санкция и при условие, че Концесионерът може да докаже задоволително за Концедента, че използва възможните усилия по този начин, да се откаже от правото си да получи от Концесионера плащане във връзка със сакциите, наложени съгласно този Договор за концесия във връзка с което и да е нарушение на изискванията към изпълнението.
 3. санкция за закъсняло плащане:
  • Страните заплащат лихва в размер на годишния лихвен процент върху всякакви суми по главници, платими съгласно този Договор за концесия, които не са платени на датата, определена за плащане съгласно този Договор за концесия, за периода от определената дата за плащане до датата на действителното плащане.
 4. липса на по-нататъшна отговорност:
  • Освен ако е предвидено друго от Закона и без да се засягат правата на Концедента при всякакво прекратяване на този Договор за концесия като последица от какъвто и да е случай на неизпълнение, Концесионерът няма да има по-големи или други отговорности към Концедента за каквото и да е неизпълнение на изискванията към изпълнението, различни от определените в чл.24.
 5. обезщетение на Концедента:
  • доколкото Концедентът изрично има право да получи обезщетение от страна на Концесионера съгласно този Договор за концесия и съгласно чл.32.5, Концедентът трябва да обезщети и да обезщетява Концесионера по отношение на: 
   а) каквито и да са претенции или загуби на всяко лице (включително на Концесионера), които могат да възникнат от или в течение на, или във връзка с която и да е предшестваща отговорност; и 
   б) която и да е отговорност на Концесионера за загуби и претенции, надвишаваща US$100,000 (като цяло), която произтича като последица от съответно нарушение на който и да е съществуващ Договор, който му е възложен или прехвърлен съгласно чл.15.1.
 6. е) удовлетворяване на претенции, предмет на обезщетения от Концедента:
  • ако Концесионерът получи каквото и да е известие, искане, писмо или друг документ относно каквато и да е претенция, от които да е видно, че Концесионерът има или може да получи право на обезщетение от Концедента съгласно този Договор за концесия, Концесионерът уведомява писмено Концедента в най-краткия възможен срок;
  • при даването на известие, съобразно чл.32.4.1 Концедентът, след като уведоми Концесионера, има право да се противопостави на претенцията от името на Концедента за своя сметка и трябва да осъществи защитата, спора, спогодбата или обжалването на претенцията и на които и да са инцидентни преговори, и Концесионерът трябва да оказва на Концедента цялото необходимо сътрудничество и съдействие за целите на разглеждането и отхвърлянето на такава претенция и съгласно чл.32.4.4 да се съобразява с разумните предложения на Концесионера за отхвърляне или уреждане на претенцията;
  • по отношение на която и да е Претенция съгласно чл.32.4.2: 
   (a)Концендентът трябва изцяло да осведомява Концесионера и да се консултира с Концесионера за решаването на претенцията; и 
   (б) доколкото Концесионерът няма право да бъде обезщетен от Концедента за всички задължения, произтичащи от действие или бездействие, които са предмет на претенцията, от страна на Концедента няма да бъде предприемано действие, което да увеличи размера на което и да е плащане, което трябва да бъде извършено от Концесионера по отношение на онази част от претенцията, която не се покрива от обезщетение от страна на Концедента;
  • Концесионерът е свободен да плати или разреши която и да е претенция при такива условия, каквито той по своя собствена преценка може да приеме за подходящи, ако: 
   (a)в срок от 20 работни дни от известие от Концесионера съгласно чл.32.4.1 Концедентът не уведоми Концесионера за своето намерение да оспори претенцията; или 
   (б) Концедентът не изпълни в каквото и да е съществено отношение изискванията на чл.32.4.3; или 
   (в) въпреки изпращането на известие от Концедента съгласно чл.32.4.2, Концесионерът е законно задължен да уреди или заплати която и да е такава претенция;
  • ако Концесионерът извърши каквото и да е плащане и/или понесе каквито и да е разноски в съответствие с разпоредбата на чл.32.4.4 по-горе, Концесионерът се задължава да уведоми Концедента във възможно най-кратък срок относно размера и същността на такова плащане и/или разноски и Концедентът се задължава да възстанови сумите изцяло на Концесионера в срок от 20 работни дни от такова уведомяване.
 7. ж) смекчаващи и резултативни загуби:
  • във всички случай страната, претендираща за право на обезщетение в съответствие с този Договор за концесия, е задължена да предприеме възможните мерки да смекчи загубата или претенцията във връзка с която е претендирано обезщетение;
  • никоя страна няма да е задължена към другата страна с обезщетение или по причина на каквото и да е нарушение на този Договор за концесия или на което и да е законно установено задължение или съгласно Закон за каквито и да са наказателни или специални щети или каквато и да е резултативна или икономическа загуба, включително каквато и да е загуба от печалба, използване или друга непряка или резултативна загуба, която може да бъде претърпяна от другата страна, освен когато: 
   (a)този Договор за концесия изрично предвижда възстановяването на които и да са такива щети или загуби от всяка страна за другата; или 
   (б) такива загуби или щети представляват загубите или щетите на трета страна за които страната, стремяща се да възстанови същите съгласно този Договор за концесия, е отговорна и във връзка с които такава страна има право на обезщетение съгласно този Договор за концесия; или 
   (в) такива загуби или щети представляват санкции, глоби или други отговорности, наложени на страна от компетентен Орган и страната, която ги претърпява или понася има право на обезщетение във връзка с такива загуби или щети съгласно условията на този Договор за концесия.
 8. обезщетение при прекратяване по чл.22.7.5.
  • Ако този Договор за концесия се прекрати от която и да е от страните съгласно чл.22.7.5, Концедентът съгласно чл.37.7:
  • когато такова право да прекрати е възникнало вследствие на неизпълнение от страна на Концедента на съответната договореност или решение, извършени съгласно чл.22.7.4, заплаща на Концесионера задълженията по основния Договор за заем, задълженията по Договор за заем със свързано лице, задълженията към трети лица и капиталовата компенсация; или
  • когато такова право да прекрати е възникнало вследствие на неизпълнение от страна на Концесионера на съответната договореност или решение, извършени съгласно чл.22.7.4, заплаща на Концедента задълженията по основния Договор за заем, задълженията по Договор за заем със свързано лице и задълженията към трети лица.
 9. плащане на обезщетението:
  • Концесионерът може да връчи фактура по отношение на сумите, дължими съобразно чл.37 веднага след датата, на която прекратяването на този Договор за концесия е влязло в сила. Заедно с фактурата на Концесионера, Концесионерът представя такива доказателства и документация, които Концедентът може основателно да изиска, за потвърждение на претендираната сума във фактурата на Концесионера.
  • при условие, че Концедентът получи такива доказателства и документация, Концедентът заплаща която и да е дължима сума на Концесионера съобразно чл.37 в срок от 45 работни дни след датата на получаване от Концедента на фактурата на Концесионера или получаването от Концедента на всички основателно поискани от последния доказателства съобразно чл.37.6;
  • които и да са суми, платими съобразно чл.37, трябва да се сумират така, че сумата, получена от Концесионера след начисляването на каквито и да е данъци, други отчисления или налагането на запори, които възникват самостоятелно поради изплащане на обезщетение съобразно чл.37 (а не в нормалния ход на дейността на Концесионера), да е еквивалентна на сумата, която той би получил съобразно тази чл.37.6, но без такива данъци, запори или други отчисления.
 10. изключени обезщетения. Изключват се от каквато и да е сума, платима съобразно чл. от 37.1 до 37.5:
  • която и да е отговорност на Концесионера, която не е поета във връзка с неговите права и задължения съгласно този Договор за концесия; 
  • които и да е суми, получени от Концесионера съобразно който и да е Договор за заем и впоследствие използвани за цели, различни от Проекта, като такива други цели не включват използването на суми под формата на връщане на главница или капитал, или плащане на лихва, дивиденти или разпределения между заемодателите или по друг начин съобразно Договорите за заем в качеството си на такава главница и/или капитал по такъв начин да бъдат намалявани сумите, дължими на заемодателите по тях;
  • всички отговорности и задължения на Концесионера (различни от тези по отношение на суми по главница, дадена в заем от заемодателите по Договорите за заем и лихвата по тях), които са резултат от нарушение на договор свързан с Проекта (освен което и да е нарушение на договор, произтичащо като пряк резултат от прекратяването на този Договор за концесия, което не е могло да бъде избегнато от Концесионера при вземането на необходими мерки);
  • всички отговорности и задължения на Концесионера съгласно който и да е Договор за заем или която и да е промяна или изменение на който и да е Договор за заем, които съгласно чл.37.7.4 могат да увеличат отговорността на Концесионера при прекратяването на този Договор за концесия и не са били писмено одобрени от Концедента преди сключването на такъв Договор за заем от Концесионера или в случай на каквато и да е промяна или изменение на който и да е Договор за заем, преди което и да е такова изменение да е договорено или влязло в сила (като и в двата случая такова одобрение няма да бъде неоснователно отказано или забавено);
  • каквито и да са суми надлежно платими съгласно който и да е от Договорите за заем по отношение на което и да е искане съгласно гаранцията за изпълнение;
  • всички отговорности към трето лице на Концесионера, произтичащи от или свързани с договорни споразумения сключени от Концесионера или които и да са промени или изменения на които и да са такива договорни споразумения, когато такива договорни споразумения и/или промените и измененията не са били одобрени писмено от Концедента преди сключването на такива договорни споразумения или в случая на което и да е изменение или промяна на такива договорни споразумения, преди която и да е промяна или изменение да бъде договорено или влязло в сила (като и в двата свучая такова одобрения няма да бъде неоснователно отказано или забавено), когато (във връзка с всеки отделен договор или когато повече от един договор е сключен със същата страна - като цяло) размерът на обезщетението платимо на съответната трета страна при прекратяване надвишава или е основателно възможно да надвиши US$500,000 (Индексирани);
  • доколкото не попадат в рамките на изключението посочено в чл.37.7.7, всички отговорности към трета страна на Концесионера произтичащи от или свързани с договорни споразумения сключени от Концесионера или които и да са промени или изменения на които да са такива договорни споразумения, когато такива договорни споразумения и/или промени и изменения не са били одобрени писмено от Концедента преди сключването на такива договорни споразумения или в случаят на каквото и да е изменение или промяна на такива договорни споразумения преди което и да е такова изменение или промяна да са договорени или влезли в сила (като и в двата случая такова одобрение няма да бъде неоснователно отказано или забавено), когато такива договорни споразумения, промени или изменения не са били сключени при обичайни търговски условия и не са в съответствие с добрата инженерингова и експлоатационна практика; и
  • сума, равна на приходите от която и да е застраховка във връзка с Проекта, получена от Концесионера, свързаното лице или който и да е заемодател, по всяко време преди датата, на която което и да е плащане е извършено от Концедента на Концесионера съобразно чл.37 и които приходи във всеки такъв случай са или трябва да бъдат приложени в или към плащане или погасяване на: 
   (a)която и да е от сумите, отговорностите или други случаи посочени в чл. от 37.1 до 37.5; или 
   (б) което и да е от другите отговорности или задължения на Концесионера във връзка със отговорности към трето лице. Концесионерът заплаща на Концедента или осигурява плащането на Концедента на които и да са такива суми от застраховки, получени от Концесионера, на които и да са дружества, в които Концесионерът има участие или който и да е заемодател след датата, на която е извършено което и да е плащане от страна на Концедента съобразно чл.37.6.
 11. пълно удовлетворяване:
  • което и да е плащане, извършено съобразно чл.37 във връзка с прекратяване на този Договор за концесия трябва напълно да удовлетворява претенцията на Концесионера (ако има такава) по отношение на обстоятелствата, довели до прекратяването и Концесионерът се лишава от всички други права и обезщетения, произтичащи от това.
  • за избягване на съмнение, в случай на прекратяване на този Договор за концесия от Концедента съобразно 36.1, Концесионерът има право само на плащането, посочено в чл.37.1 и няма право на обезщетение по отношение на стойността на работите или на който и да е актив, или на което и да е друго обезщетение или вреди.
 
Основания за предсрочно прекратяване на Договора и правата на изправната страна:
 1. прекратяване при липса на неизпълнение. Този Договор за концесия ще се прекрати автоматично:
  • при изтичането на срока на Концесията; и
  • когато една от страните връчи писмено известие за прекратяване съобразно чл.14.5.9, 35.5, 22..5, 35.5 и 40.
 2. ограничения. Без да се засягат които и да е от другите права, задължения и отговорности на страните по този Договор за концесия, никоя от страните не може да упражнява което и да е от правата си, което може да има съгласно чл.36.1 или чл.36.2 за прекратяване на този Договор за концесия, когато обстоятелствата, които дават право на една от страните да го прекрати, са настъпили единствено като последица от някое съответно събитие (с изключение в случая на право на прекратяване възникващо в полза на Концесионера, неизпълнение на Концедента) и не вследствие на каквото и да е действие или бездействие на страната в неизпълнение, когато такова действие или бездействие не би било извършено, ако съответното събитие не беше настъпило.
 3. прехвърляне на права при прекратяване:
  • с настоящия Договор Концесионерът приема задължението да прехвърли, възложи и по друг начин да прехвърли всички свои права, собственост и участие в и към правата на Концедента (или негов наследник), при поискване и с действие от датата на прекратяване;
  • с настоящия Договор Концесионерът приема задължението към Концедента да извърши всички основателно необходими и възможни действия или неща, за да гарантира, че неговите задължения по чл.38.2.1 са валидни и действително изпълнени. Концедентът, когато е основателно поискано от Концесионера, съдейства на Концесионера за изпълнение на задълженията му по този чл.38.2, но без задължение на Концедента да понася каквито и да е съществени разноски и/или разходи;
  • доколкото правата, прехвърлени или възложени съгласно този чл.38.2 съставляват вземания от длъжници или по сметки във връзка с тарифини постъпления, Концедентът осигурява предприемането на всички възможни мерки за възстановяване на такива вземания от длъжници или по сметки и заплаща на Концесионера всички постъпления от такова възстановяване, във възможно най-краткия срок след получаването на такива постъпления;
  • доколкото правата, прехвърлени или възложени съгласно този чл.38.2 не съставляват вземания от длъжници или по сметки във връзка с тарифни постъпления, Концедентът няма да е задължен да плаща каквато и да е компенсация на Концесионера когато и да е във връзка с такова възлагане или прехвърляне;
  • ако след датата на прекратяване Концесионерът получава каквито и да са суми или други плащания във връзка с услугите, които не са предоставени от него, Концесионерът веднага след получаването на същите, изплаща тези суми на Концедента.
 4. едностранно прекратяване. Страните приемат, че ще упражняват правата си съобразно чл.75 от Закона за общинската собственост (по-нататък "Члена"), само след даване на другата страна на не по-малко тримесечно предизвестие за своето намерение да упражни такива права.
 5. компенсации:
  • в случай, че Концедентът упражни правото си съгласно члена, той, след прекратяването на този Договор за концесия и съгласно чл.37.5 се задължава да плати на Концесионера задълженията по основния Договор за заем, задълженията по Договор за заем със свързано лице, задълженията към трети лица и капиталовата компенсация;
  • в случай, че Концесионерът упражни правата си съгласно члена, Концедентът може, незабавно след това, да изтегли обезпечението по изпълнението в пълния му размер.
 
Права на Концесионера при предсрочно прекратяване на Концесионния договор:
 1. прекратяване от Концесионера:
  • този Договор за концесия може съгласно чл.36.4 да бъде прекратен от Концесионера в съответствие с чл.36.2.2 при наличието на който и до е от следните случаи: 
   (a) което и да е нарушение от Концедента на което и да е от съществените му задължения съгласно този Договор за концесия (което, за избягване на съмнение, включва задължението на Концедента съгласно чл.14.4.1), което има съществено неблагоприятно въздействие върху правата на Концесионера съгласно този Договор за концесия; или върху неговата способност да изпълни задълженията си съгласно този Договор за Концесия; или 
   (б) която и да е промяна в Закона, която прави тази Концесия или всички, или съществена част от задълженията на Концесионера съгласно този Договор за концесия незаконосъобразни; или 
   (в) Концедентът не плати каквато и да е сума, дължима на Концесионера съгласно този Договор за концесия (която сума не е предмет на спор) и такова неизпълнение продължи 90 дена след като Концедентът е бил уведомен от Концесионера, че такава сума не е била изплатена; или 
   (г) нарушение на чл.14.3 от Концедента; или 
   (д) Концедентът или Държавата реквизират, отчуждят или по друг начин отнемат системата или съществена част от системата или частните активи или съществена част от частните активи, освен ако извършено в съответствие с този Договор за концесия и такова реквизиране, отчуждаване или отнемане има съществено неблагоприятно въздействие върху възможността на Концесионера да изпълнява задълженията си съгласно този Договор за концесия.
  • ако за Концесионера възникне правото да прекрати този Договор за концесия съгласно чл.36.2.1, Концесионерът ако реши да прекрати този Договор за концесия, трябва да връчи на Концедента писмено известие за прекратяване, като посочи естеството и размера на неизпълнението и, ако такова известие е дадено и неизпълнението (когато е поправим случай на неизпълнение на Концедента), не е отстранено до разумното удовлетворяване на Концесионера или, когато неизпълнението на Концедента е непоправимо, последиците от неизпълнението не са ограничени до разумното удовлетворяване на Концесионера в срок от 60 дена от такова известие, този Договор за концесия се прекратява в края на посочения 60-дневен срок след връчване на следващо известие от Концесионера на Концедента. Когато поправимо неизпълнение на Концедента не може разумно да бъде отстранено или последиците от непоправимо неизпълнение на Концедента не могат да бъдат ограничени в посочения период от 60 дена, Концедентът трябва да предприеме всички разумни действия, за да се поправят или ограничат последиците от съответното неизпълнение на Концедента (в зависимост от случая) до възможната най-висока степен в рамките на 60-дневен срок и преди изтичането на този срок трябва да направи предложение на Концесионера по отношение на отстраняването или ограничаването на последиците от съответното Неизпълнение на Концедента (в зависимост от случая). В случай, че Концесионерът не приеме (действайки обосновано) предложенията на Концедента за отстраняването или ограничаването на последиците от неизпълнението на Концедента или ако е приел такива предложения, Концедентът не отстрани случая на неизпълнение в съответствие с предложението, Концесионерът може незабавно да прекрати този Договор за концесия с писмено известие на Концедента. Всеки спор между страните относно правото на Концесионера да прекрати този Договор за концесия съгласно този чл.36.2, може да бъде отнесен от всяка от страните към процедурата за решаване на спорове и прекратяването на този Договор за концесия няма да има действие освен и докато съответният спор бъде окончателно решен в съответствие с процедурата за решаване на спорове в полза на Концесионера. 
Права на Концедента при предсрочно прекратяване на Концесионния договор:
 1. прекратяване от Концедента:
  • този Договор за концесия може съгласно чл.36.4 да бъде прекратен от Концедента в съответствие с чл.36.1.2 при възникване на някое от следните събития: 
   (a) нарушение от Концесионера (ако е нарушение, различно от нарушение, което е случай на неизпълнение съобразно чл. от 36.1.1(б) до (к) по-долу), на което и да е от неговите задължения, или ангажименти съгласно този Договор за концесия, което Концесионерът не е успял да обезщети в съответствие с чл.36.1.2 и в който и да е такъв случай имат съществен неблагоприятен ефект върху правата и отговорностите на Концедента или върху възможността на Концедента да спазва който и да е Закон; 
   (б) нарушение от Концесионера на което и да е от неговите заявления или гаранции, дадени съгласно чл.34.1 или което и да е от заявленията или гаранциите съгласно чл.34.1 се оказва съществено невярно или неточно по времето, в което са дадени и в който и да е такъв случай такова нарушение, неистинност или неточност има съществен неблагоприятен ефект върху правата и отговорностите на Концедента или на способността на Концедента да спазва който и да е приложим Закон; 
   (в) отговорността на Концесионера на всеки 12 месеца да заплаща суми, които като цяло са равни или повече от 20,000,000 нови лева (индексирани) или всеки 36 месеца да заплаща суми, които като цяло са равни или повече от 40,000,000 нови лева (индексирани) за санкции, за които Концесионерът е отговорен по този Договор за концесия, които суми са безспорни; 
   (г) Концесионерът извършва каквато и да е дейност, която е различна от обсъжданата или която е в съгласие с или спомагателна за този Договор за концесия и извършването на такава дейност има съществен неблагоприятен ефект върху правата и отговорностите на Концедента или върху способността на Концедента да спазва който и да е приложим Закон; 
   (д) при случай на несъстоятелност по отношение на Концесионера, който настъпва по причини, различни от тези, свързани с целите на вътрешна реорганизация или сливане в съответствие с добрите нрави за осигуряване на платежоспособност и с която Концедентът предварително се е съгласил (което съгласие преди изтичането на шестата договорна година считано от датата на влизане в сила е по абсолютна преценка на Концедента); 
   (е) неспособност да достави, поднови или замени гаранцията за изпълнение в съответствие с чл.6; 
   (ж) неспособност да изпълни 75% (като стойност) от капиталните инвестиции и проекти, посочени в Плана за инвестиции през срока на Концесията за който и да е период от две последователни договорни години; 
   (з) нарушение на чл.26.1; 
   (и) нарушение на чл.10.4; 
   (й) нарушение на чл.11.2; или 
   (k) нарушение на чл.14.3 от Концесионера.
  • ако за Концедента възникне правото да прекрати този Договор за концесия съгласно чл.36.1, Концедентът, ако реши да прекрати този Договор за концесия, трябва да връчи на Концесионера писмено известие за прекратяване, като посочи естеството и размера на неизпълнението и ако такова известие е дадено и неизпълнението (когато е поправим случай на неизпълнение) не е отстранено до разумното удовлетворяване на Концедента или ако случая на неизпълнение е непоправим, последиците от неизпълнението не са ограничени до разумното удовлетворяване на Концедента в срок от 60 дена от такова известие, този Договор за концесия се прекратява в края на посочения 60-дневен срок след връчване на следващо известие от Концедента на Концесионера. Когато поправим случай на неизпълнение не може разумно да бъде отстранен или последиците от непоправим случай на неизпълнение не могат да бъдат ограничени в посочения период от 60 дена, Концесионерът трябва да предприеме всички разумни действия, за да се поправят или ограничат последиците от съответни случаи на неизпълнение (в зависимост от случая) до възможната най-висока степен в рамките на 60-дневен срок и преди изтичането на този срок трябва да направи предложение на Концедента по отношение на отстраняването или ограничаването на последиците от съответния случай на неизпълнение (в зависимост от случая). В случай, че Концедентът не приеме (действайки обосновано) предложенията на Концесионера за отстраняването или ограничаването на случая на неизпълнение или ако е приел такива предложения, Концесионерът не отстрани или ограничи последиците от случая на неизпълнение в съответствие с предложението, Концедентът може незабавно да прекрати този Договор за концесия с писмено известие на Концесионера. Всеки спор между страните относно правото на Концедента да прекрати този Договор за концесия съгласно този чл.36.1 може да бъде отнесен от всяка от страните към процедурата за решаване на спорове и прекратяването на този Договор за концесия няма да има действие освен и докато съответният спор бъде окончателно решен в съответствие с процедурата за решаване на спорове в полза на Концедента. 
Методика за определяне на Концесионното възнаграждение.
Концесионно възнаграждение не е предвидено с Концесионния договор. 
Дата, основание и акт за прекратяване на Концесионния договор, а в случаите на прекратяване по право – дата и основание за прекратяване. Методика за определяне на Концесионното възнаграждение.
  
Забележки по вписаните обстоятелства.
  
Дата на вписване и име на длъжностното лице.