№

Наименование на юридическото лице с нестопанска цел

Организационна форма на юридическото лице с нестопанска форма

Седалище и адрес на юридическото лице с нестопанска цел

Имена и длъжности на лицата, представляващи общината в юридическото лице с нестопанска цел

Определянето за осъществяване на дейност в обществена или частна полза

1

 

Национално сдружение на общините в Република България

неправителствена организация

гр.София,
ул. Голаш № 23

Елен Стойчев Герджиков - член на управителния съвет

обществена полза

2

Фондация "Асоциация за развитие на София"

неправителствена организация

гр. София,
ул. Московска № 33

Светлана Кръстева Ломева - Изпълнителен директор
Милка Христова Христова - член на колективния орган на управление
Илияна Георгиева Гугинска-Цветкова - член на колективния орган на управление Тодор Вълков Чобанов - член на колективния орган на управление Владимир Янакиев Кисьов - член на колективния орган на управление Малина Едрева Лазарова - член на колективния орган на управление Николай Асенов Стойнев - член на колективния орган на управление

обществена полза

3

Сдружение "Регионално сдружение на общини Център"

неправителствена организация

гр. Божурище,
бул. Европа №85

Йорданка Асенова Фандъкова - заместник-председател

обществена полза