Назад

Съвет по безопастност на движението на децата в София

СЪВЕТЪТ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА В СОФИЯ (СБДДС) подпомага политиката на Столична община за опазване живота и здравето на децата в пътното движение.
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

 • Обединява и координира усилията на държавните и общински органи и на неправителствените организации за създаване на трайни навици и познания на децата от СО за правилата на уличното движение, с оглед опазване живота и здравето им.
 • Подобряване условията за провеждане на ефективно обучение по безопасност на движението в училището и детската градина – материално-техническа база – специализирани учебни кабинети по безопасност на движението, съвременни дидактически и технически средства за обучение.
 • Организиране и провеждане на школи, курсове и други извънкласни форми на обучение за изучаване правилата на уличното движение, детски празници по пътна безопасност, викторини, конкурси, детски утра, състезания с велосипеди, приложно колоездене и др., насочени към изучаване на правилата за уличното движение, с цел изграждане на трайни навици и висока култура в транспортното движение.
 • Организиране на забавни и занимателни игри по безопасност на движението с участието на известни детски герои, певци, актьори, балетни и фолклорни формации и др. художествени изпълнения.
 • Организиране на конкурси и изложби на детски рисунки, издаване на бюлетини, диплянки, брошури и др.
 • Създаване на контакти и установяване на трайни връзки при организиране на съвместни мероприятия с организации, осъществяващи подобна дейност в страната и чужбина.
 • Провеждане на семинари и курсове на обучение и квалификация на специалистите и преподавателите, ангажирани във формите и методите на обучение на децата.
   

ФУНКЦИИ:

 • Създаване на условия за подобряване организацията на обучението и възпитанието на децата като участници в пътното движение.
 • Осъществяване на системни и ефективни действия, целящи нарастване нивото на безопасност на движение.
 • Повишаване информираността на обществеността за нуждата от по-голяма безопасност на децата и позитивна промяна в културата на поведение на всички участници в пътното движение – законност, толерантност, съпричастност.
 • Провеждане на политика за осигуряване на безопасността на движението на пешеходците в етапа на планиране на транспортната инфраструктура.
 • Провеждане на изследвания за оценка и анализ на съществуващата пътнотранспортна обстановка и причините, водещи до пътнотранспортни произшествия с участието на деца.


ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ:

 • Столичен общински съвет
 • Управителен съвет (УС)
 • Председател на УС
 • Заместник-председател на УС
 • Секретар на УС
 • Обществен съвет

Управителният съвет създава и избира Обществен съвет, включващ активни общественици и специалисти, реализиращи политика за опазване живота и здравето на децата, участници в пътното движение.

Решенията се вземат с обикновено мнозинство

Членовете имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им.

УС провежда заседанията си не по-малко от веднъж на три месеца. Кворумът е 2/3 от общия брой на членовете му.