Назад

Обществен съвет за социална политика

ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА (ОССП) подпомага цялостната политика на Столична община в социалната сфера.
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

 • Да подпомага социалната политика на Столична община за подобряване качеството на живот на децата и възрастните, както и за активното им социално включване и интеграция.
 • Да обединява усилията на държавните и общински органи и на неправителствените организации за създаване на условия за равни възможности и права на хората в неравностойно положение на територията на Столична община.
   

ФУНКЦИИ:

 • Съдейства за провеждане на социалната политика на СО.
 • Разглежда и обсъжда регионални стратегии, програми и проекти, свързани със социалната политика.
 • Съдейства за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги на физическите лица, регистрирани по Търговския закон и на юридическите лица.
 • Осъществява обществен контрол върху качеството на социалните услуги за деца и възрастни в съответствие с утвърдените критерии и стандарти.
 • Дава писмено мнение относно предложенията за разкриване и закриване на специализирани институции за социални услуги за деца и възрастни на територията на СО.
   

СЪСТАВ:

ОССП е в състав от деветима членове, представители на администрацията на Столична община, общински съветници, представители на държавни и регионални институции, неправителствени организации и др., имащи отношение към реализирането на социалната политика.

 • Съставът се определя ежегодно, със Заповед на кмета, както и персоналните промени.
 • При прекратяване на пълномощията на член от Съвета, представител на държавна институция, регионална структура, неправителствена организация или друго юридическо лице с нестопанска цел, същото предлага в едномесечен срок негов заместник.
 • Председателят на ОССП свиква, организира и ръководи заседанията на Съвета и отговаря за спазването на дневния ред, както организира и контролира изпълнението на решенията.
 • Секретарят води протоколите от заседанията и съхранява архива на ОССП.
   

ЗАСЕДАНИЯ И ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ:

ОССП провежда заседания най-малко веднъж на три месеца, както и извънредни заседания при възникнали неотложни въпроси за решаване от неговата компетентност.

 • За заседанията членовете се канят по пощата, чрез телефон, факс или електронна поща.
 • Заседанията се считат за легитимни, ако присъстват най-малко половината плюс един от общия брой на членовете му.
 • Решенията се приемат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете.
 • Решенията, становищата и предложенията на ОССП се представят на кмета на Столична община.