Назад

Експертен консултативен съвет по енергийно планиране

ЕКСПЕРТЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО МЕСТНО УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ПЛАНИРАНЕ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

Експертния консултативен съвет е пряко свързан с Плана за действие за устойчиво енергийно развитие (ПДУЕР) на Столична община, както и с ангажиментите поети от кмета на СО към Конвента на кметовете

Към момента: 
-  Има проект на протокол от заседанието;
-  Има изготвен проект за Правилник за организацията и дейността на Съвета, който е представен на заседанието. По него има направени забележки от членовете на Съвета, с решение на следващо заседание да бъдат одобрени.